2022 m. apklausos

Bendrojo ugdymo mokyklų PLAČIOJO įsivertinimo klausimynas MOKINIAMS
Bendrojo ugdymo mokyklų PLAČIOJO įsivertinimo klausimynas TĖVAMS
Bendrojo ugdymo mokyklų PLAČIOJO įsivertinimo klausimynas MOKYTOJAMS


 

MOKINIŲ APKLAUSA DĖL BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS 2017 M.

TĖVŲ/GLOBĖJŲ APKLAUSA DĖL BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS 2017 M.

MOKINIŲ APKLAUSA APIE MOKYKLOS IR MOKYMO KOKYBĘ (5 - 12 KLASĖS)

MOKINIŲ APKLAUSA "MOKYKLOS KULTŪRA"

 

MOKINIŲ APKLAUSA DĖL BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS 2016 M.

TĖVŲ/GLOBĖJŲ APKLAUSA DĖL BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS 2016 M.

 

MOKINIŲ APKLAUSA DĖL BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS 2015 M.

TĖVŲ/GLOBĖJŲ APKLAUSA DĖL BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ ĮSIVERTINI MO IR PAŽANGOS 2015 M.

 


 

 

 Kazlų Rūdos savivaldybės Plutiškių vidurinės mokyklos

mokinių ir jų tėvų

nuomonės apie mokyklos veiklą tyrimas

(Apklausos laikas – 2011 m. sausio 19 – 28 d.) 

Dokumentas

 

 

 

KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS PLUTIŠKIŲ VIDURINĖS MOKYKLOS IŠORĖS VERTINIMO ATASKAITA

 

Vizito laikas – 2011 m. kovo 21–24 d.

 

Išorės vertintojai stebėjo 61 pamoką, neformaliojo ugdymo užsiėmimus, klasės valandėles. Vizito metu buvo gilinamasi į mokinių, mokytojų veiklą pamokose, mokyklos vadovų ir aptarnaujančio personalo darbą. Jie stebėti darbo vietose, valgykloje, klasėse, koridoriuose, mokyklos kieme. Išorės vertinimo savaitę anglų k. mokytoja I.Kuzaitienė buvo išvykusi, todėl nebuvo galimybės stebėti jos vedamų pamokų. Kovo 24 d. mokykloje pamokos nevyko – buvo vykdoma netradicinio ugdymo diena (Jaunųjų oratorių konferencija „Per kalbą, kultūrą, literatūrą mes dažnai atrandame save“), kurioje dalyvavo visų klasių mokiniai. Vizito metu išorės vertintojai kalbėjosi su mokytojais bei kitais mokyklos darbuotojais, mokiniais ir mokinių tėvais. Dalyvavo penkiuose susitikimuose su įvairiomis mokykloje veikiančiomis darbo grupėmis, mokyklos savivaldos institucijomis. Analizavo mokyklos veiklos, mokinių pasiekimų ir pažangos fiksavimo dokumentus, mokinių kontrolinių darbų sąsiuvinius.

Išorės vertintojų komanda yra įsitikinusi, kad visus rekomenduojamus patobulinimus mokykla gali įgyvendinti veiksmingiau panaudodama savo vidaus išteklius bei pasitelkdama išorės partnerius.

MOKYKLOS STIPRIEJI ir TOBULINTINI VEIKLOS ASPEKTAI

 

Mokyklos stiprieji veiklos aspektai:

 1. Tradicijų puoselėjimas (1.1.2.).
 2. Dauguma bendruomenės narių didžiuojasi savo mokykla (1.1.3.).
 3. Klasių mikroklimatas palankus mokymui (-si) (1.1.6.).
 4. Pageidaujamo elgesio skatinimas (1.3.2.).
 5. Mokyklos vaidmuo vietos bendruomenėje (1.4.1.).
 6. Pasiekimai olimpiadose, konkursuose, varžybose (3.2.2.).
 7. Mokykla turi viziją, misiją ir tikslus (5.1.1.).
 8. Demokratiškas valdymas (5.3.1.).
 9. Dėmesys personalui (5.4.2.).
 10. Lėšų vadyba (5.5.1.).

 

Mokyklos tobulintini veiklos aspektai:

 1. Mokymo nuostatos ir būdai (2.3.1.). 
 2. Kiekvieno mokinio pažangos stebėjimas pamokoje, rezultatų analizavimas ir panaudojimas (2.3.4., 3.1.1.).
 3. Mokymo (-si) veiklos diferencijavimas skirtingų poreikių mokiniams (2.5.).
 4. Mokinių pasiekimų vertinimas pamokoje (2.6.1., 2.6.2.).
 5. Psichologinė pagalba (4.2.2.).

 

 

 

PLUTIŠKIŲ VIDURINĖS MOKYKLOS "PLATUSIS" AUDITAS
MOKYKLOS VEIKLOS RODIKLIAI – 2008

 

Sritis

Temos

Veiklos rodikliai

4

3

2

1

1. Mokyklos kultūra

1.1. Etosas

1.1.1. Vertybės, elgesio normos, principai

 

 

+

 

 

1.1.2. Tradicijos ir ritualai

 

+

 

 

 

1.1.3. Tapatumo jausmas

 

 

+

 

 

1.1.4. Bendruomenės  santykiai

 

 

+

 

 

1.1.5. Mokyklos atvirumas ir svetingumas

 

+

 

 

1.1.6. Klasių mikroklimatas

 

 

+

 

 

1.2. Pažangos siekiai

 

 

1.2.1. Asmenybės raidos lūkesčiai

 

 

+

 

 

 

1.2.2. Mokymosi pasiekimų lūkesčiai

 

 

+

 

 

1.2.3. Mokyklos kaip organizacijos pažangos siekis

 

 

+

 

 

 

1.3. Tvarka

1.3.1. Darbo tvarka ir taisyklės

 

 

+

 

 

1.3.2. Pageidaujamo elgesio skatinimas

 

 

+

 

 

 

1.3.3. Aplinkos jaukumas

 

 

+

 

 

1.4. Mokyklos ryšiai

1.4.1. Mokyklos vaidmuo vietos bendruomenėje

 

 

+

 

 

1.4.2. Partnerystė su kitomis institucijomis

 

 

+

 

 

1.4.3. Mokyklos įvaizdis ir viešieji ryšiai

 

 

+

 

 

 Į viršų

 

 

Sritis

Temos

Veiklos rodikliai

4

3

2

1

2. Ugdymas ir mokymasis

2.1. Bendrasis ugdymo organizavimas

2.1.1. Ugdymo programos

 

 

+

 

 

2.1.2. Ugdymo planai ir tvarkaraščiai

 

 

+

 

 

2.1.3. Dalykų ryšiai ir integracija

 

 

+

 

 

2.1.4. Pasirenkamosios programos

 

+

 

 

2.1.5. Neformalusis vaikų švietimas (papildomasis ugdymas)

 

 

+

 

 

 

2.2. Pamokos organizavimas

2.2.1. Mokytojo veiklos planavimas

 

 

+

 

 

2.2.2. Pamokos struktūros kokybė

 

 

+

 

 

2.2.3. Klasės valdymas

 

 

+

 

 

2.3. Mokymo kokybė

2.3.1. Mokymo nuostatos ir būdai

 

 

+

 

 

2.3.2. Mokymo ir gyvenimo ryšys

 

 

+

 

 

2.3.3. Mokytojo ir mokinio dialogas

 

 

+

 

 

2.3.4. Išmokimo stebėjimas

 

 

+

 

 

2.3.5. Namų darbai

 

 

+

 

 

2.4. Mokymosi kokybė

2.4.1. Mokymosi motyvacija

 

 

 

+

 

2.4.2. Mokėjimas mokytis

 

 

 

+

 

2.4.3. Mokymasis bendradarbiaujant

 

 

+

 

 

2.5. Mokymo ir mokymosi diferencijavimas

2.5.1. Mokymosi poreikių nustatymas

 

+

 

 

2.5.2. Mokymosi veiklos diferencijavimas

 

 

+

 

 

2.6. Vertinimas ugdant

2.6.1. Vertinimas kaip pažinimas

 

 

+

 

 

2.6.2. Vertinimas kaip ugdymas

 

 

+

 

 

 

 

2.6.3. Vertinimas kaip informavimas

 

+

 

 

 

  Į viršų

 

Sritis

Temos

Veiklos rodikliai

4

3

2

1

3. Pasiekimai

3.1. Pažanga

3.1.1. Atskirų mokinių pažanga

 

 

+

 

 

3.1.2. Mokyklos pažanga

 

 

+

 

 

3.2. Mokymosi pasiekimai

3.2.1. Akademiniai pasiekimai

 

 

+

 

 

3.2.2. Kiti pasiekimai

 

 

+

 

 

3.2.3. Tolesnio mokymosi sėkmė

 

+

 

 

  Į viršų

 

Sritis

Temos

Veiklos rodikliai

4

3

2

1

4. Pagalba mokiniui

4.1. Rūpinimasis mokiniais

 

4.1.1. Bendroji rūpinimosi mokiniais politika

 

 

+

 

 

4.1.2. Mokinių asmenybės ir socialinė raida

 

 

+

 

 

4.2. Pedagoginė, psichologinė  ir socialinė pagalba

4.2.1. Pagalba mokantis

 

 

+

 

 

4.2.2. Psichologinė pagalba

 

+

 

 

4.2.3. Socialinė pagalba

 

+

 

 

4.3. Specialiųjų mokymosi poreikių tenkinimas

4.3.1. Specialiųjų poreikių mokinių ugdymas

 

 

+

 

 

4.3.2. Gabių vaikų ugdymas

 

+

 

 

4.4. Pagalba planuojant karjerą

4.4.1. Pagalba renkantis mokymosi kryptį

 

 

+

 

 

4.4.2. Pagalba renkantis mokyklą

 

+

 

 

4.4.3. Profesinis švietimas

 

 

+

 

 

4.5. Tėvų pedagoginis švietimas

4.5.1. Tėvų pagalba mokantis

 

 

+

 

4.5.2. Tėvų švietimo politika

 

 

+

 

  Į viršų

 

 

Sritis

Temos

Veiklos rodikliai

4

3

2

1

5. Mokyklos strateginis valdymas

5.1.  Mokyklos strategija

5.1.1. Mokyklos vizija, misija ir tikslai

 

     +

 

 

 

5.1.2. Planavimo procedūros

 

+

 

 

5.1.3. Planų kokybė ir dermė

 

 

+

 

 

5.1.4. Plano įgyvendinimas ir jo poveikis

 

+

 

 

5.2. Mokyklos įsivertinimas (vidaus auditas)

5.2.1. Įsivertinimo procesas

 

 

+

 

 

5.2.2. Įsivertinimo rezultatų naudojimas

 

+

 

 

5.3. Vadovavimo stilius

5.3.1. Valdymo demokratiškumas

 

 

+

 

 

5.3.2. Lyderystė mokykloje

 

 

+

 

 

5.4. Personalo valdymas

5.4.1. Personalo komplektavimas

 

+

 

 

5.4.2. Dėmesys personalui

 

 

+

 

 

5.4.3. Personalo darbo organizavimas

 

 

+

 

 

 

5.5. Materialinių išteklių valdymas

5.5.1. Lėšų vadyba

 

 

+

 

 

5.5.2. Turto vadyba

 

 

+

 

 

5.5.3. Patalpų naudojimas

 

+

 

 

  Į viršų