NACIONALINIS MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMAS

(DIAGNOSTINIAI IR STANDARTIZUOTI TESTAI)

Nuo 2017 metų diagnostinių ir standartizuotų testų vykdymą reglamentuoja Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas (doc; pdf), patvirtintas Švietimo ir mokslo ministro 2017 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. V6. NMPP paskirtis – suteikti švietimo dalyviams grįžtamojo ryšio informacijos apie mokinių mokymosi rezultatus. Ši informacija reikalinga priimti sprendimus, kaip toliau galėtų būti tobulinamas mokymas ir mokymasis mokinio, mokytojo, klasės, mokyklos, savivaldybės ir nacionaliniu lygmenimis.

2017 metais rengiami šie vertinimo įrankiai:

Gimnazijoje diagnostiniai ir standartizuoti testai vyks balandžio 19 – gegužės 5 dienomis.

NACIONALINIO MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMO VERTINIMO ĮRANKIŲ (DIAGNOSTINIŲ IR STANDATIZUOTŲ TESTŲ1) VYKDYMO TVARKARAŠTIS 2016-2017 M. M.


STANDARTIZUOTŲ TESTŲ ATASKAITA GIMNAZIJOJE 2016 M.

2 KLASĖS MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ DIAGNOSTINIS VERTINIMAS

4 KLASĖS MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ DIAGNOSTINIS VERTINIMAS

6 KLASĖS MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ DIAGNOSTINIS VERTINIMAS

8 KLASĖS MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ DIAGNOSTINIS VERTINIMAS

 

STANDARTIZUOTŲ TESTŲ ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS

 GIMNAZIJOJE 2015 M.

 

         Gimnazija, norėdama įsivertinti mokinių mokymosi pasiekimus taikant standartizuotus vertinimo įrankius, teikė paraiškas dalyvauti Nacionalinio egzaminų centro (toliau – NEC) veiksmo tyrime „Standartizuotų testų taikymas savivaldybėse/mokyklose 2014–2015 m. m.“. Paraiška buvo patvirtinta.

 

Gimnazijos mokinių pasiekimams įvertinti bus panaudoti Projekto metu sukurti pradiniam ir pagrindiniam ugdymui skirti standartizuoti testai: skaitymo (teksto suvokimo), rašymo (teksto kūrimo), matematikos ir pasaulio pažinimo – 4 klasei; skaitymo (teksto suvokimo) ir rašymo (teksto kūrimo), matematikos, gamtos mokslų ir socialinių mokslų – 8 klasei. Taip pat bus pildomi klausimynai 4 ir 8 klasei, kurie sudaryti remiantis nacionaliniais mokinių pasiekimų tyrimų klausimynais (nacionalinių tyrimų klausimynai ir kita tyrimų medžiaga skelbiama Nacionalinio egzaminų centro interneto svetainėje skyrelyje „Nacionaliniai tyrimai“ adresu http://www.nec.lt/177/ ir skyrelyje „Standartizuoti testai“ adresu http://www.nec.lt/342/.)

 

STANDARTIZUOTŲ TESTŲ VYKDYMO GRAFIKAS 2014–2015 m. m.

 

4 KLASĖ

 

1lentelė

Nurodyto dalyko standartizuotas testas / klausimynas

Testo / klausimyno pildymo trukmė

Testavimo data veiksmo tyrime dalyvaujančiose mokyklose

Vertinimo instrukcijų paskelbimas KELTAS sistemoje

SKAITYMAS

45 min.

Balandžio 28 d.

Balandžio 28 d.

RAŠYMAS

45 min.

Balandžio 29 d.

Balandžio 29 d.

PASAULIO PAŽINIMAS

45 min.

Balandžio 30 d

Balandžio 30 d

MATEMATIKA

45 min.

Gegužės 5 d.

Gegužės 5 d.

KLAUSIMYNAS

30 min.

Pasirinktinai vieną dieną iki gegužės 6 d.

 

 

 

 

8 KLASĖ

2lentelė

Nurodyto dalyko standartizuotas testas / klausimynas

Testo / klausimyno pildymo trukmė

Testavimo data veiksmo tyrime dalyvaujančiose mokyklose

Vertinimo instrukcijų paskelbimas KELTAS sistemoje

SKAITYMAS

60 min.

Gegužės 6 d.

Gegužės 6 d.

RAŠYMAS

60 min.

Gegužės 7 d.

Gegužės 7 d.

MATEMATIKA

60 min.

Gegužės 12 d.

Gegužės 12 d.

SOCIALINIAI MOKSLAI

60 min.

Gegužės 14 d.

Gegužės 14 d.

GAMTOS MOKSLAI

60 min.

Gegužės 15 d.

Gegužės 15 d.

KLAUSIMYNAS

30 min.

Pasirinktinai vieną dieną iki gegužės 15 d.

 

 

Informuojame, kad 2014 m. Lietuvoje bus vykdomas Nacionalinis mokinių pasiekimų tyrimas, kuriame dalyvaus mūsų  mokykla. Tyrimo metu bus tiriami 4 ir 8 klasių mokinių pasiekimai.

 

Tyrimas vyks 2014 m. balandžio 28 – gegužės 31 d. laikotarpiu

 

Testavimų grafikas

 

Standartizuotas testas

4 KLASĖ

8 KLASĖ

Testo trukmė

Testo apimtis (psl.)/su viršeliu (psl.)

Atveriama KELTE

Testo trukmė

Testo apimtis (psl.)/su viršeliu

(psl.)

Atveriam

KELTE

SKAITYMAS

45 min.

9 (10)

Gegužės 6 d.

60 min.

7 (8)

Gegužės 12 d.

RAŠYMAS

45 min.

4 (3)

Gegužės 7 d.

60 min.

3 (4)

Gegužės 13 d.

MATEMATIKA

45 min.

8 (9)

Gegužės 8 d.

60 min.

9 (10)

Gegužės 15 d.

ISTORIJA

 

 

 

60 min.

7 (8)

Gegužės 16 d.

 

 

 

 2012- 2013 m. m. pabaigoje 4 ir 8 klasėje mokinių mokymosi pasiekimus patikrinome Nacionalinio egzaminų centro parengtais standartizuotais testais, toks patikrinimas bus vykdomas ir šių mokslo metų pavasarį.  Kaip tai vyksta?

 Trumpa informacija (paaiškinimai) apie mokinio ST rezultatų ataskaitoje pateikiamus duomenis

 

2012- 2013 m. m. Plutiškių vidurinės mokyklos rezultatai:

4 klasė

8 klasė