KAZLŲ RŪDOS SAV. PLUTIŠKIŲ GIMNAZIJOS UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU BŪDU TVARKOS APRAŠAS

MOBILIOJO RYŠIO, VAIZDO/GARSO FIKSAVIMO ĮRENGINIŲ NAUDOJIMO KAZLŲ RŪDOS SAV. PLUTIŠKIŲ GIMNAZIJOJE TVARKOS APRAŠAS

KAZLŲ RŪDOS SAV. PLUTIŠKIŲ GIMNAZIJOS TĖVŲ KLUBO NUOSTATAI

KAZLŲ RŪDOS SAV. PLUTIŠKIŲ GIMNAZIJOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS

KAZLŲ RŪDOS SAV. PLUTIŠKIŲ GIMNAZIJOS UGDYTINIŲ PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMO TVARKA

KAZLŲ RŪDOS SAV. PLUTIŠKIŲ GIMNAZIJOS ŠVIETIMO PAGALBOS MOKINIUI TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

KAZLŲ RŪDOS SAV. PLUTIŠKIŲ GIMNAZIJOS SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS

DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, DARBO APMOKĖJIMO KAZLŲ RŪDOS SAV. PLUTIŠKIŲ GIMNAZIJOJE TVARKOS APRAŠAS

KAZLŲ RŪDOS SAV. PLUTIŠKIŲ GIMNAZIJOS PARAMOS MOKINIO REIKMENIMS ĮSIGYTI VYKDYMO TVARKA

KAZLŲ RŪDOS SAV. PLUTIŠKIŲ GIMNAZIJOS MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

KAZLŲ RŪDOS SAV. PLUTIŠKIŲ GIMNAZIJOS MOKINIŲ LANKOMUMO PRIEŽIŪROS TVARKOS APRAŠAS (atnaujinta 2019 m.)

KAZLŲ RŪDOS SAV. PLUTIŠKIŲ GIMNAZIJOS DARBO TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTAS

KAZLŲ RŪDOS SAV. PLUTIŠKIŲ GIMNAZIJOS APRŪPINIMO BENDROJO UGDYMO DALYKŲ VADOVĖLIAIS IR MOKYMO PRIEMONĖMIS, JŲ KOMPLEKTAVIMO, IŠDAVIMO IR ATSISKAITYMO TVARKA

KAZLŲ RŪDOS SAV. PLUTIŠKIŲ GIMNAZIJOS MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ (IŠSKYRUS PSICHOLOGUS) ATESTACIJOS KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS

KAZLŲ RŪDOS SAV. PLUTIŠKIŲ GIMNAZIJOS DARBO LAIKO APSKAITOS ŽINIARAŠCIO PILDYMO TVARKOS APRAŠAS

KAZLŲ RŪDOS SAV.PLUTIŠKIŲ GIMNAZIJOS DARBO UŽMOKESCIO SKAIČIAVIMO IR MOKĖJIMO TVARKA

KAZLŲ RŪDOS SAV. PLUTIŠKIŲ GIMNAZIJOS DARBUOTOJŲ, MOKINIŲ, TĖVU (GLOBĖJŲ) ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO POLITIKA

KAZLŲ RŪDOS SAV. PLUTIŠKIŲ GIMNAZIJOS ELEKTRONINIO DIENYNO TVARKYMO NUOSTATAI

KAZLŲ RŪDOS SAV. PLUTIŠKIŲ GIMNAZIJOS METODINIŲ GRUPIŲ BEI METODINĖS TARYBOS DARBO REGLAMENTAS

KAZLŲ RŪDOS SAV. PLUTIŠKIŲ GIMNAZIJOS TARYBOS NUOSTATAI

KAZLŲ RŪDOS SAV. PLUTIŠKIŲ GIMNAZIJOS INFORMACINIŲ IR KOMUNIKACINIŲ TECHNOLOGIJŲ NAUDOJIMO BEI DARBUOTOJŲ STEBESENOS IR KONTROLĖS DARBO VIETOJE TVARKA

KAZLŲ RŪDOS SAV. PLUTIŠKIŲ GIMNAZIJOS DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

KAZLŲ RŪDOS SAV. PLUTIŠKIŲ GIMNAZIJOS KOVOS SU KORUPCIJA PROGRAMA

KAZLŲ RŪDOS SAV. PLUTIŠKIŲ GIMNAZIJOS KRIZIŲ VALDYMO TVARKOS APRAŠAS

KAZLŲ RŪDOS SAV. PLUTIŠKIŲ GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS, JO PAVADUOTOJO UGDYMUI, MOKYTOJŲ, PAGALBOS MOKINIŲI SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO TVARKOS APRAŠAS

LĖŠŲ, SKIRTŲ UGDYTINIŲ PAŽINTINEI VEIKLAI KAZLŲ RŪDOS SAV. PLUTIŠKIŲ GIMNAZIJOJE, NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS

KAZLŲ RŪDOS SAV. PLUTIŠKIŲ GIMNAZIJOS MOKINIO PAŽYMĖJIMO IŠDAVIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS

KAZLŲ RŪDOS SAV. PLUTIŠKIŲ GIMNAZIJOS PARAMOS MOKINIO REIKMENIMS ĮSIGYTI VYKDYMO TVARKA

KAZLŲ RŪDOS SAV. PLUTIŠKIŲ GIMNAZIJOS MOKINIŲ TARYBOS NUOSTATAI

KAZLŲ RŪDOS SAV. PLUTIŠKIŲ GIMNAZIJOS MOKYTOJŲ TARYBOS NUOSTATAI

KAZLŲ RŪDOS SAV. PLUTIŠKIŲ GIMNAZIJOS POVEIKIO PRIEMONIŲ TAIKYMO NETINKAMAI BESIELGIANTIEMS MOKINIAMS TVARKA

MOKAMOS PAILGINTOS DIENOS GRUPĖS PASLAUGOS TEIKIMO KAZLŲ RŪDOS SAV. PLUTIŠKIŲ GIMNAZIJOJE TVARKOS APRAŠAS

KAZLŲ RŪDOS SAV. PLUTIŠKIŲ GIMNAZIJOS PEDAGOGINIO DARBO PRIEŽIŪROS ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS

LĖŠŲ, SKIRTŲ UGDYTINIŲ PROFESINIAM KONSULTAVIMUI KAZLŲ RŪDOS SAV. PLUTIŠKIŲ GIMNAZIJOJE, NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS

KAZLŲ RŪDOS SAV. PLUTIŠKIŲ GIMNAZIJOS TĖVŲ INFORMAVIMO APIE VAIKŲ UGDYMOSI SĖKMINGUMĄ TVARKA