CHARAKTERISTIKA

MOKYKLOS PASTATO ATITIKTIS MOKYKLOS TIPUI

UGDYMO PLANAS IR PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJA

TĖVŲ POŽIŪRIS Į MOKYKLĄ

MOKINIAI IR KLASIŲ-KOMPLEKTAI

GEOGRAFINĖ PADĖTIS

LĖŠOS, SKIRTOS MOKYKLAI 2010 M.

LĖŠOS, SKIRTOS MOKYKLAI 2011 M.

LĖŠOS, SKIRTOS MOKYKLAI 2012 M.

LĖŠOS, SKIRTOS MOKYKLAI 2013 M.


CHARAKTERISTIKA

Mokyklos tipas

gimnazija

Pavadinimas

Kazlų Rūdos sav. Plutiškių gimnazija

Teikiamos ugdymo paslaugos

Ikimokyklinio ugdymo programa, priešmokyklinio ugdymo programa, pradinio ugdymo programa, pradinio ugdymo individualizuota programa, suaugusiųjų pradinio ugdymo programa, pagrindinio ugdymo programa, pagrindinio ugdymo individualizuota programa, suaugusiųjų pagrindinio ugdymo programa, vidurinio ugdymo programa, suaugusiųjų vidurinio ugdymo programa, neformaliojo vaikų švietimo programos.

Adresas

Mokyklos g. 4, Plutiškių k., Plutiškių sen., LT-69466, Kazlų Rūdos sav.

Įsteigimo metai

1952 m.

Klasių komplektų skaičius

16 klasių komplektų: ikimokyklinis ugdymas -1; priešmokyklinis ugdymas – 1; pradinis ugdymas -4; pagrindinis ugdymas – 6; vidurinis ugdymas – 2; suaugusiųjų vidurinis ugdymas – 2;

Mokinių skaičius

247 mokiniai: ikimokyklinis – 22; priešmokyklinis – 8; 1-4 klasės – 68; 5-8 klasės – 58; IG-IIG klasės – 30; IIIG-IVG klasės – 40; suaugusiųjų IIIG-IVG klasės – 21.

Mokytojai

31 pedagogas: 5 mokytojai metodininkai, 18 vyresniųjų mokytojų, 8 mokytojai

Finansinis savarankiškumas

finansiškai savarankiška

Į viršų

Mokyklos istorija

Plutiškėse mokykla veikia nuo 1919 metų. Iš pradžių buvo pradinė, vėliau progimnazija, septynmetė. Mokykla visada buvo bendruomenės švietimo, kultūros, informacijos centras labai svarbus kaimo žmonėms, todėl 1952 metais mokinių tėvų ir kaimo bendruomenės pastangomis įsteigta vidurinė mokykla, o 2014 m. rugpjūčio 28 d. Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS IV(39)-2156 pertvarkyta į gimnaziją. Plutiškių gimnazija jau išleido 96 pradinukų laidas, 70 pagrindinės mokyklos laidų ir 62 abiturientų laidas. Gimnazijoje vykdomos ikimokyklinio ugdymo, priešmokyklinio ugdymo, pradinio ugdymo, pagrindinio ugdymo, vidurinio ugdymo, neformaliojo vaikų švietimo programos bei suaugusiųjų mokymas. 2015 m. sausio 1 d. duomenimis, gimnazijoje ugdomi 257 mokiniai ir vaikai: pagal ikimokyklinio ugdymo programą – 21, priešmokyklinio ugdymo – 14, pradinio ugdymo – 62, pagrindinio ugdymo – 103, vidurinio ugdymo – 57, iš jų 27 suaugusieji asmenys, iškritę iš nuosekliojo mokymosi sistemos ir siekiantys įgyti bendrąjį pagrindinį ar vidurinį išsilavinimą.

Vizija

Plutiškių gimnazija – kūrybinga, nuolat tobulėjanti, motyvuojanti, patraukli kaimo bendruomenei švietimo įstaiga.

Misija

Teikti kokybišką ikimokyklinį, priešmokyklinį, pradinį, pagrindinį, vidurinį ugdymą rengiant mokinius sėkmingam tolimesniam mokymuisi visą gyvenimą, sudaryti galimybes suaugusiems asmenims, iškritusiems iš nuosekliojo mokymosi sistemos, įgyti išsilavinimą.

Vertybės

Atsakomybė – atsakingas požiūris į darbą, aukšta kompetencija;

Bendradarbiavimas – esame ne konkurentai, o bendradarbiai;

Tolerancija – priimame kiekvieną tokį, koks jis yra.

Filosofija

Mokykla neturi būti pasirengimas gyvenimui. Mokykla turi būti gyvenimas.

/Elbertas Grimas Chabardas/

Strategijos tikslai:

1. Veiksmingo ir kokybiško ugdymo(si) užtikrinimas.

2. Gimnazijos kultūros ir tradicijų puoselėjimas.

3. Saugios ir estetiškos ugdymo(si) aplinkos formavimas.

Į viršų

MOKYKLOS PASTATO ATITIKTIS MOKYKLOS TIPUI

 

MOKYKLOS PAKOPA

I-XII klasės

Klasių komplektų skaičius

Iki 15

Yra kabinetų ir patalpų

Būtini kabinetai ir patalpos

Fizikos laboratorija

+

+

Chemijos laboratorija

+

+

Biologijos kabinetas

+

+

Kompiuterių klasė

+

+

Technologijų kabinetas

+

+

Muzikos kabinetas

+

+

Dailės kabinetas

+

+

Teatro salė

   

Choreografijos klasė

   

Žaidimų kambarys

   

Srautinių pamokų (paskaitų) auditorija

   

Sporto salė ir aikštynas

++

+

Baseinas

   

Biblioteka ir skaitykla

++

+

Techninių priemonių kabinetas

   

Aktų salė

-

+

Mokytojų kambarys

+

+

Medicinos kabinetas

   

Valgykla

+

+

Tualetai

+

+

Drabužinė

+

+

Logopedo kabinetas

   

Specialiojo pedagogo kabinetas

   

Psichologo kabinetas

   

Stomatologo kabinetas

   

Socialinio pedagogo kabinetas

+

 

Mokyklos atitiktis mokyklos tipui (proc.)

93%

Grupė

II

Į viršų

 

UGDYMO PLANAS IR PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJA 2013/2014 M.M.

 

Dalykas

Dalykus dėstančių mokytojų skaičius

Bendras dalyko pamokų skaičius

Specialistų

Nespecialistų

Vedamų pamokų skaičius

Procentai nuo bendro dalyko pamokų skaičiaus

Vedamų pamokų skaičius

Procentai nuo bendro dalyko pamokų skaičiaus

1. Pradinės klasės

4

74

74

100

 

 

2. Dorinis ugdymas: tikyba

1

12

12

100

 

 

  1. etika

1

3

3

100

 

 

4. Lietuvių kalba

3

55

55

100

 

 

5. Gimtoji kalba

 

 

 

 

 

 

6. Užsienio kalba (anglų)

2

41

41

100

 

 

7. Užsienio kalba (pranc.)

 

 

 

 

 

 

8. Užsienio kalba (vok.)

1

2

2

100

 

 

9. Užsienio kalba (rusų)

2

12

12

100

 

 

10. Matematika

2

43

43

100

 

 

11. Informacinės technologijos

1

9

9

100

 

 

12. Gamta ir žmogus

1

4

4

100

 

 

13. Biologija

1

13

13

100

 

 

14. Fizika

1

12

12

100

 

 

15. Chemija

2

11

11

100

 

 

16. Istorija

1

21

21

100

 

 

17. Pilietiškumo pagrindai

1

2

2

100

 

 

18. Ekonomika

1

1

 

 

1

100

19. Geografija

1

11

11

100

 

 

20. Dailė

1

10

10

100

 

 

21. Muzika

2

16

16

100

 

 

22. Technologijos

2

16,5

16,5

100

 

 

23. Kūno kultūra

2

29

29

100

 

 

24. Žmogaus sauga

1

2,5

2,5

100

 

 

25. Neformalusis ugdymas

14

27

27

 

 

 

Iš viso

31

428

427

100%

1

0,2%

 

Į viršų

 

TĖVŲ POŽIŪRIS Į MOKYKLĄ

 

Nepatenkintų prašymų mokytis mokykloje skaičius 2001/2002-2004/2005 m.m.

0

Mokykloje besimokančių mokinių, gyvenančių už mokyklai paskirtos teritorijos ribų, skaičius 2004/2005 m.m.

136

Mokinių, iš mokyklai priskirtos teritorijos, besimokančių kitose mokyklose, skaičius 2004/2005 m.m.

4

Mokinių tėvų skundų, gautų mokyklos direktoriaus, skaičius 2004/2005 m.m.

0

Mokinių tėvų skundų, gautų savivaldybės administracijos ir kitų institucijų, skaičius 2001/2002-2004/2005 m.m.

0

Mokyklos organizuotų labdaros vakarų, 2001/2002-2004/2005 m.m.

0

Į viršų

 

MOKINIŲ IR KLASIŲ-KOMPLEKTŲ SKAIČIUS

 

Mokslo metai

2001/02

2002/03

2003/04

2004/05

2005/06

2006/07

2007/08

2008/09

2009/10

2010/11

2011/12

2012/13

2013/14

Mokslo metai

2014/15

2015/16

2016/17

I klasė

mokinių skaičius

19

17

15

12

15

15

12

16

14

18

13

8

16

I klasė

mokinių skaičius

16

20

15

II klasė

mokinių skaičius

16

18

18

16

12

15

15

12

16

13

18

13

9

II klasė

mokinių skaičius

17

17

19

III klasė

mokinių skaičius

17

17

19

18

16

12

15

15

12

14

14

13

16

III klasė

mokinių skaičius

9

17

18

IV klasė

mokinių skaičius

20

17

21

20

18

16

12

15

15

12

14

13

15

IV klasė

mokinių skaičius

16

8

16

Bendras mok. skaičius

72

69

73

66

61

58

54

58

57

57

59

47

56

Bendras mok. skaičius

58

62

68

Komplektų skaičius

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

Komplektų skaičius

4

4

4

V klasė

mokinių skaičius

21

28

29

22

24

22

20

18

20

20

12

14

14

V klasė

mokinių skaičius

15

19

8

VI klasė

mokinių skaičius

22

21

28

30

22

24

22

20

18

18

21

11

14

VI klasė

mokinių skaičius

12

15

18

VII klasė

mokinių skaičius

30

20

22

30

30

22

24

22

20

17

18

23

11

VII klasė

mokinių skaičius

13

15

15

VIII klasė

mokinių skaičius

44

30

21

23

30

30

22

24

22

22

17

19

23

VIII klasė

mokinių skaičius

11

14

17

IX klasė

mokinių skaičius

27

47

27

17

23

30

30

22

24

20

21

17

20

IX (IG) klasė

mokinių skaičius

22

14

14

X klasė

mokinių skaičius

34

23

41

26

17

27

30

30

22

24

20

23

21

X (IIG) klasė

mokinių skaičius

23

26

16

Bendras mok. skaičius

178

169

168

148

146

155

148

136

126

121

109

107

103

Bendras mok. skaičius

96

103

88

Komplektų skaičius

8

7

7

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

Komplektų skaičius

6

6

6

XI klasė

mokinių skaičius

23

28

16

32

17

15

18

23

24

21

25

31

33

XI (IIIG) klasė

mokinių skaičius

17

21

19

XII klasė

mokinių skaičius

25

21

26

17

32

17

15

18

23

20

20

30

30

XI (IIIG) suaug

8

5

9

Bendras mok. skaičius

48

49

42

49

49

32

33

41

47

41

45

61

63

XII (IVG) klasė

mokinių skaičius

21

17

21

Komplektų skaičius

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

4

XII (IVG) suaug.

15

14

12

Iš viso mokinių

298

287

283

263

256

245

235

235

230

219

213

225

222

Bendras mok. skaičius

61

57

61

Iš viso komplektų

14

13

13

12

12

12

12

12

12

12

12

13

14

Komplektų skaičius

4

4

4

Iš viso mokinių

215

222

217

Iš viso komplektų

14

14

14

Į viršų

 

GEOGRAFINĖ PADĖTIS

 

Mokyklos tipas

Vidurinė mokykla

Vietovė, kurioje yra mokykla (pagal "mokinio krepšelio" metodiką)

Gyvenvietės vidurinė mokykla, kurioje mokosi iki 400 mokinių

Atstumas (km.) iki artimiausios pradinį išsilavinimą teikiančios mokyklos

13

Kelio kategorija

Vietinės reikšmės vieškelis

Atstumas (km.) iki artimiausios pagrindinį išsilavinimą teikiančios mokyklos

13

Kelio kategorija

Regioninis

Atstumas (km.) iki artimiausios vidurinį išsilavinimą teikiančios mokyklos

14

Kelio kategorija

Regioninis

Mikrorajono, kuriame yra mokykla, padėtis

Miesto centras

-

Miesto pakraštys

-

Priemiestis

-

Mokinių, kuriems einant į mokyklą ar iš jos reikia pereiti judrią gatvę, procentas

-

Įvairių transporto rūšių maršrutų, einančių pro mokyklą, skaičius

-

Patogi mokyklos geografinė padėtis

Taip

Nepatogi mokyklos geografinė padėtis

-

 Į viršų

 

LĖŠOS, SKIRTOS MOKYKLAI 2010 M.

 

1

Mokinių skaičius kalendoriniais metais

221

2

Iš viso priklauso lėšų pagal "mokinio krepšelį"

1181000

3

Faktiškai iš viso skirta lėšų pagal "mokinio krepšelį"

1178400

4

Priklausančių ir skirtų lėšų skirtumas "+, -"

-2600

5

Darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms

1087900

6

Kvalifikacijos kėlimui

7100

7

Mokymo priemonėms ir vadovėliams pirkti

72700

8

Mokyklos aplinkai išlaikyti

348400

9

Vidutiniškai 1 mokiniui tenka lėšų iš 3 skilties

5332

10

Skirta steigėjo lėšų mokyklos aplinkai išlaikyti

348400

11

Iš 10 skilties

Mokyklos pastatams išlaikyti

121200

12

Techniniam personalui išlaikyti arba aptarnavimo paslaugoms pirkti

348400

13

Vidutiniškai 1 mokiniui tenka lėšų iš 10 skilties

1576

14

Iš viso skirta lėšų (3 ir 10 skilčių suma)

1526800

15

Vidutiniškai 1 mokiniui tenka lėšų (pagal 14 skiltį)

6909

Į viršų

 

LĖŠOS, SKIRTOS MOKYKLAI 2011 M.

 

1

Mokinių skaičius kalendoriniais metais

219

2

Iš viso priklauso lėšų pagal "mokinio krepšelį"

 

3

Faktiškai iš viso skirta lėšų pagal "mokinio krepšelį"

1153,6

4

Priklausančių ir skirtų lėšų skirtumas "+, -"

 

5

Darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms

1101,1

6

Kvalifikacijos kėlimui

7,1

7

Mokymo priemonėms ir vadovėliams pirkti

36,2

8

Mokyklos aplinkai išlaikyti

 

9

Vidutiniškai 1 mokiniui tenka lėšų iš 3 skilties

5,3

10

Skirta steigėjo lėšų mokyklos aplinkai išlaikyti

352,6

11

Iš 10 skilties

Mokyklos pastatams išlaikyti

124,0

12

Techniniam personalui išlaikyti arba aptarnavimo paslaugoms pirkti

228,6

13

Vidutiniškai 1 mokiniui tenka lėšų iš 10 skilties

1,6

14

Iš viso skirta lėšų (3 ir 10 skilčių suma)

1506,2

15

Vidutiniškai 1 mokiniui tenka lėšų (pagal 14 skiltį)

6,9

 Į viršų

LĖŠOS, SKIRTOS MOKYKLAI 2012 M.

 

1

Mokinių skaičius kalendoriniais metais

213

2

Iš viso priklauso lėšų pagal "mokinio krepšelį"

 

3

Faktiškai iš viso skirta lėšų pagal "mokinio krepšelį"

1091,1

4

Priklausančių ir skirtų lėšų skirtumas "+, -"

 

5

Darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms

1071,8

6

Kvalifikacijos kėlimui

6,6

7

Mokymo priemonėms ir vadovėliams pirkti

10,4

8

Mokyklos aplinkai išlaikyti

 

9

Vidutiniškai 1 mokiniui tenka lėšų iš 3 skilties

5,1

10

Skirta steigėjo lėšų mokyklos aplinkai išlaikyti

338,6

11

Iš 10 skilties

Mokyklos pastatams išlaikyti

110,1

12

Techniniam personalui išlaikyti arba aptarnavimo paslaugoms pirkti

228,5

13

Vidutiniškai 1 mokiniui tenka lėšų iš 10 skilties

1,6

14

Iš viso skirta lėšų (3 ir 10 skilčių suma)

1429,7

15

Vidutiniškai 1 mokiniui tenka lėšų (pagal 14 skiltį)

6,7

 Į viršų

 LĖŠOS, SKIRTOS MOKYKLAI 2013 M.

 

1

Mokinių skaičius kalendoriniais metais

215

2

Iš viso priklauso lėšų pagal "mokinio krepšelį"

 

3

Faktiškai iš viso skirta lėšų pagal "mokinio krepšelį"

1078,6

4

Priklausančių ir skirtų lėšų skirtumas "+, -"

 

5

Darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms

1062,8

6

Kvalifikacijos kėlimui

5,0

7

Mokymo priemonėms ir vadovėliams pirkti

7,5

8

Mokyklos aplinkai išlaikyti

 

9

Vidutiniškai 1 mokiniui tenka lėšų iš 3 skilties

5,0

10

Skirta steigėjo lėšų mokyklos aplinkai išlaikyti

371,7

11

Iš 10 skilties

Mokyklos pastatams išlaikyti

113,9

12

Techniniam personalui išlaikyti arba aptarnavimo paslaugoms pirkti

257,8

13

Vidutiniškai 1 mokiniui tenka lėšų iš 10 skilties

1,7

14

Iš viso skirta lėšų (3 ir 10 skilčių suma)

1450,3

15

Vidutiniškai 1 mokiniui tenka lėšų (pagal 14 skiltį)

6,7

Į viršų