SPRENDIMAS

DĖL KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS PLUTIŠKIŲ VIDURINĖS MOKYKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2012 m. rugpjūčio 1 d.   Nr. TS IV(19)-1585

Kazlų  Rūda

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290) 16 straipsnio 4 dalimi, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo (Žin., 1991, Nr. 23-593; 2003, Nr. 63-2853; 2011, Nr. 38-1804) 43 straipsnio 4 dalies, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo (Žin., 1995, Nr. 104-2322; 2010, Nr. 15-699) 4 straipsnio 3 dalies 1 punktu ir 4 dalimi, 6 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. V-1164 patvirtintais Nuostatų, įstatų ar statutų įforminimo reikalavimais (Žin., 2011, Nr. 80-3925) Kazlų Rūdos savivaldybės taryba                      n u s p r e n d ž i a:

1.Patvirtinti Kazlų Rūdos savivaldybės Plutiškių vidurinės mokyklos nuostatus (pridedama).

2.Įgalioti Kazlų Rūdos savivaldybės Plutiškių vidurinės mokyklos direktorę Ireną Kašauskienę pasirašyti Kazlų Rūdos savivaldybės Plutiškių vidurinės mokyklos nuostatus, pateikti juos valstybės įmonės Registrų centro Marijampolės filialui ir atlikti kitus veiksmus, susijusius su mokyklos nuostatų registravimu.

3.Pripažinti netekusiais galios Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2012-03-28 sprendimo   Nr. TS IV(15)-1462 „Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės Plutiškių vidurinės mokyklos nuostatų patvirtinimo“ 1 ir 2 punktus.

4.Nustatyti šio sprendimo įsigaliojimo datą – 2012 m. rugsėjo 1 d..

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymų nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                              Vytautas Kanevičius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Kazlų Rūdos savivaldybės  tarybos

2012 m. rugpjūčio 1 d. sprendimu

Nr. TS IV(19)-1585

 

 

KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS PLUTIŠKIŲ VIDURINĖS MOKYKLOS

NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.Kazlų Rūdos savivaldybės Plutiškių vidurinės mokyklos nuostatai (toliau tekste – Nuostatai) reglamentuoja Kazlų Rūdos savivaldybės Plutiškių vidurinės mokyklos (toliau tekste – Mokykla) teisinę formą, priklausomybę, savininką, savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją, Mokyklos buveinę, Mokyklos grupę, tipą, pagrindinę paskirtį, mokymo kalbą ir mokymo formas, veiklos teisinį pagrindą, sritis, rūšis, tikslą, uždavinius, funkcijas, mokymosi pasiekimus įteisinančių dokumentų išdavimą, Mokyklos teises, veiklos organizavimą ir valdymą, savivaldą, darbuotojų priėmimą į darbą, jų darbo apmokėjimo tvarką ir atestaciją,  Mokyklos turtą, lėšas, jų naudojimo tvarką ir finansinės veiklos kontrolę, reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo tvarką.

2.Mokyklos oficialus pavadinimas – Kazlų Rūdos savivaldybės Plutiškių vidurinė mokykla; trumpasis Mokyklos pavadinimas – Plutiškių vidurinė mokykla. Mokykla įregistruota Juridinių asmenų registre, kodas 190398964. Mokyklos įsteigta 1952-09-01.

3.Mokyklos teisinė forma – biudžetinė įstaiga.

4.Mokyklos priklausomybė – savivaldybės mokykla.

5.Mokyklos savininkas – Kazlų Rūdos savivaldybė, kodas 111105893, adresas - Atgimimo g. 12, LT-69443, Kazlų Rūda.

6.Mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Kazlų Rūdos savivaldybės taryba.

7.Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos kompetencija:

7.1.tvirtinti Mokyklos nuostatus;

7.2.priimti į pareigas ir iš jų atleisti Mokyklos vadovą;

7.3.priimti sprendimą dėl Mokyklos buveinės pakeitimo;

7.4.priimti sprendimą dėl Mokyklos reorganizavimo ar likvidavimo;

7.5.priimti sprendimą dėl Mokyklos skyriaus steigimo ir jo veiklos nutraukimo;

7.6.skirti ir atleisti likvidatorių arba sudaryti likvidacinę komisiją ir nutraukti jos įgaliojimus;

7.7.spręsti kitus Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatyme, kituose įstatymuose ir Mokyklos nuostatuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.

8.Mokyklos buveinė: Mokyklos g. 4, Plutiškių k., Plutiškių sen., LT-69466, Kazlų Rūdos savivaldybė.

9.Mokyklos grupė – bendrojo ugdymo mokykla.

10.Mokyklos tipas – vidurinė mokykla.

11.Mokyklos pagrindinė paskirtis – bendrosios paskirties mokykla, kitos paskirtys: ikimokykliniam ir priešmokykliniam ugdymui skirta mokykla.

12.Mokymo kalba – lietuvių kalba.

13.Mokymo formos – grupinio mokymosi forma, pavienio mokymosi forma. Mokymo būdai: kasdienis, neakivaizdinis, individualus, savarankiškas.

14.Mokykla vykdo ikimokyklinio ugdymo programą, priešmokyklinio ugdymo programą, pradinio ugdymo programą, pagrindinio ugdymo programą, vidurinio ugdymo programą, neformaliojo vaikų švietimo programas.

15.Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka Mokykloje išduodami mokymosi pasiekimus įteisinantys dokumentai.

16.Mokyklos veiklos laikotarpis neribotas.

17.Mokykla yra paramos gavėja.

18.Mokykla yra viešasis juridinis asmuo, turintis herbinį antspaudą su užrašu „Lietuvos Respublika Plutiškių vidurinė mokykla“, blanką su Mokyklos pavadinimu, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikos įregistruotuose bankuose, atributiką, savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, švietimo ir mokslo ministro įsakymais, kitais teisės aktais ir šiais Nuostatais.

 

II. MOKYKLOS VEIKLOS SRITYS IR RŪŠYS, TIKSLAS, UŽDAVINIAI, FUNKCIJOS, MOKYMOSI PASIEKIMUS ĮTEISINANČIŲ DOKUMENTŲ IŠDAVIMAS

 

19.Mokyklos veiklos sritis – švietimas, kodas – 85.

20.Mokyklos švietimo veiklos rūšys:

20.1.pagrindinė švietimo veiklos rūšis – vidurinis ugdymas, kodas – 85.31.20;

20.2.kitos švietimo veiklos rūšys:

20.2.1.ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas – 85.10.10;

20.2.2.priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas – 85.10.20;

20.2.3.pradinis ugdymas, kodas – 85.20;

20.2.4.pagrindinis ugdymas, kodas – 85.31.10;

20.2.5.sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas – 85.51;

20.2.6.kultūrinis švietimas, kodas – 85.52;

20.2.7.kitas, niekur nepriskirtas švietimas, kodas – 85.59;

20.2.8.švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas – 85.60.

21.Kitos ne švietimo veiklos rūšys:

21.1.kitas, niekur kitur nepriskirtas, keleivinis sausumos transportas, kodas – 49.39;

21.2. nuosavo arba nuomojamo nekilnojamo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas – 68.20;

21.3. vaikų dienos priežiūros veikla, kodas – 88.91;

21.4. bibliotekų ir archyvų veikla, kodas – 91.01.

22.Mokyklos tikslas - plėtoti dvasines, intelektines ir fizines asmens galias, bendrąsias ir esmines dalykines kompetencijas, būtinas tolesniam mokymuisi, profesinei karjerai ir savarankiškam gyvenimui.

23.Mokyklos uždaviniai:

23.1.teikti ikimokyklinį, priešmokyklinį ugdymą, mokiniams kokybišką pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą, vaikų dienos socialinę priežiūrą;

23.2.tenkinti ugdytinių ir mokinių pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius;

23.3.teikti ugdytiniams ir mokiniams reikiamą pagalbą;

23.4.užtikrinti sveiką ir saugią mokymo (-si) aplinką.

23.5.sudaryti galimybes suaugusiems asmenims, iškritusiems iš nuosekliojo mokymosi sistemos, įgyti bendrąjį pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą bei tenkinti suaugusiųjų asmenų neformaliojo švietimo poreikius.

24.Mokyklos funkcijos:

24.1.vadovaudamasi švietimo ir mokslo ministro tvirtinamomis bendrosiomis programomis,

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programa, atsižvelgdama į vietos ir Mokyklos bendruomenės reikmes, taip pat į vaikų ir mokinių poreikius ir interesus, konkretina ir individualizuoja ugdymo turinį;

24.2.rengia pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas papildančius bei mokinių poreikius tenkinančius šių programų modulius, pasirenkamųjų dalykų bei neformaliojo vaikų švietimo programas;

24.3.vykdo ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo, neformaliojo vaikų ir mokinių ugdymo programas, mokymo sutartyse sutartus įsipareigojimus, užtikrina geros kokybės švietimą;

24.4.organizuoja ugdymo procesą, mokslo metų pradžia – rugsėjo 1 d.;

24.5.organizuoja  ugdymą  asmenims,  įgijusiems  vidurinį  išsilavinimą ir pageidaujantiems

pakartotinai mokytis kai kurių bendrojo ugdymo dalykų;

24.6.vykdo pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą, brandos egzaminus Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;

24.7.išduoda mokymosi pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas pasiekimus įteisinančius dokumentus Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;

24.8.tenkina ugdytinių ir mokinių saviugdos ir saviraiškos poreikius, laisvalaikio ir pramogų kultūros kūrimą, organizuoja vaikų dienos socialinę priežiūrą, mokyklos bibliotekos veiklą, inicijuoja mokinių organizacijų, skatinančių mokinių dorovinį, tautinį, pilietinį sąmoningumą, puoselėjančių kultūrinę ir socialinę brandą, veiklą;

24.9.teikia socialinę pedagoginę, specialiąją pedagoginę pagalbą, vykdo mokyklos nelankymo, alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo, smurto ir patyčių, nusikalstamumo prevenciją, vykdo mokinių sveikatos priežiūrą, profesinio informavimo ir kitokią informacinę pagalbą bei minimalios ir vidutinės priežiūros priemones;

24.10.atlieka mokinių specialiųjų ugdymosi poreikių pirminį įvertinimą, skiria specialųjį ugdymą teisės aktų nustatyta tvarka;

24.11.organizuoja tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu jų mokamas papildomas paslaugas (klubus, būrelius, stovyklas, ekskursijas ir kita) teisės aktų nustatyta tvarka;

24.12.dalyvauja projektuose, ugdymo pasiekimų tyrimuose ir tikrinimuose;

24.13.atlieka Mokyklos veiklos vertinimą;

24.14.sudaro sąlygas darbuotojams tobulinti savo profesinius gebėjimus;

24.15.užtikrina higienos normų, teisės aktų reikalavimus atitinkančią sveiką, saugią mokymosi ir darbo aplinką;

24.16.kuria ugdymo turinio reikalavimams įgyvendinti reikiamą materialinę bazę; vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintais Švietimo aprūpinimo standartais;

24.17.dalyvauja organizuojant nemokamą mokinių maitinimą vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais;

24.18.organizuoja  ugdytinių ir mokinių vežiojimą į Mokyklą ir iš jos į namus;

24.19.viešai skelbia informaciją apie Mokyklos veiklą švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;

24.20.atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų numatytas funkcijas.

 

III. MOKYKLOS TEISĖS IR PAREIGOS

 

25.Mokykla, įgyvendindama jai pavestus tikslą ir uždavinius, atlikdama jai priskirtas funkcijas, turi teisę:

25.1.parinkti ugdymo(-si)  ir mokymo metodus ir mokymosi veiklos būdus;

25.2.kurti naujus ugdymo(-si), mokymo ir mokymosi modelius, užtikrinančius geros kokybės išsilavinimą;

25.3.bendradarbiauti su savo veiklai įtakos turinčiais fiziniais ir juridiniais asmenimis;

25.4.vykdyti šalies ir tarptautinius švietimo projektus;

25.5.jungtis į asociacijas, dalyvauti jų veikloje;

25.6.gauti paramą Lietuvos Respublikos  įstatymų nustatyta tvarka;

25.7.naudotis kitomis teisės aktų suteiktomis teisėmis.

26.Mokyklos pareigos:

26.1.užtikrinti Mokyklos tikslų ir uždavinių įgyvendinimą, funkcijų atlikimą;

26.2.užtikrinti sveiką, saugią, užkertančią kelią smurto, prievartos apraiškoms ir žalingiems įpročiams aplinką;

26.3.užtikrinti geros kokybės švietimą;

26.4.užtikrinti ugdymo, švietimo programų vykdymą;

26.5.užtikrinti atvirumą vietos bendruomenei;

26.6.užtikrinti mokymo sutarties sudarymą ir sutartų įsipareigojimų vykdymą.

 

IV. MOKYKLOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS

 

27.Mokyklos veikla organizuojama pagal:

27.1.Mokyklos strateginį planą;

27.2.Mokyklos metinį veiklos planą;

27.3.Mokyklos ugdymo planą.

28.Mokyklai vadovauja direktorius, skiriamas į pareigas atviro konkurso būdu ir atleidžiamas iš jų teisės aktų nustatyta tvarka. Mokyklos direktorius tiesiogiai pavaldus Kazlų Rūdos savivaldybės tarybai.

29.Mokyklos direktorius:

29.1.organizuoja Mokyklos darbą, kad būtų įgyvendinami mokyklos tikslai ir atliekamos nustatytos funkcijos;

29.2.užtikrina, kad būtų laikomasi įstatymų, kitų teisės aktų ir šių Nuostatų;

29.3.vadovauja Mokyklos strateginio plano ir metinių veiklos planų, mokyklos švietimo programų rengimui, jas tvirtina, vadovauja jų įgyvendinimui;

29.4.nustatyta tvarka skiria ir atleidžia mokytojus, kitus ugdymo procese dalyvaujančius asmenis ir aptarnaujantį personalą, tvirtina jų pareigybių aprašymus;

29.5.tvirtina Mokyklos struktūrą ir pareigybių sąrašą, neviršijant nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus;

29.6.atsako už informacijos apie mokykloje vykdomas formaliojo ir neformaliojo švietimo programas, jų pasirinkimo galimybes, priėmimo sąlygas, mokamas paslaugas, mokytojų kvalifikaciją, svarbiausius mokyklos išorinio vertinimo rezultatus, mokyklos bendruomenės tradicijas ir pasiekimus paskelbimą, demokratinį mokyklos valdymą;

29.7.užtikrina bendradarbiavimu grįstus santykius, mokytojo etikos normų laikymąsi, skaidriai priimamus sprendimus, bendruomenės narių informavimą, pedagoginio ir nepedagoginio personalo profesinį tobulėjimą, sveiką, saugią, užkertančią kelią bet kokioms smurto, prievartos apraiškoms ir žalingiems įpročiams aplinką;

29.8.analizuoja mokyklos veiklos ir valdymo išteklių būklę ir atsako už Mokyklos veiklos rezultatus;

29.9.garantuoja, kad pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą teikiami ataskaitų rinkiniai ir statistinės ataskaitos būtų teisingi;

29.10.užtikrina racionalų ir taupų lėšų bei turto naudojimą, veiksmingą Mokyklos vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą;

29.11.kartu su mokyklos taryba sprendžia, ar leisti ant Mokyklos pastatų ar Mokyklos teritorijoje statyti judriojo (mobiliojo) ryšio stotis įstatymų nustatyta tvarka;

29.12.už mokinio elgesio normų pažeidimą gali skirti mokiniui drausmines auklėjamojo poveikio priemones, nustatytas Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatyme;

29.13.Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo nustatyta tvarka kreipiasi į savivaldybės administracijos direktorių dėl minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių vaikui skyrimo;

29.14.atlieka kitas pareigybės aprašyme ir teisės aktuose nustatytas funkcijas.

30.Mokyklos direktorius gali turėti ir kitų Mokyklos nuostatuose arba kituose teisės aktuose nustatytų pareigų.

31.Mokyklos direktorius atsako už Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų laikymąsi, demokratinį Mokyklos valdymą, bendruomenės narių informavimą, tinkamą funkcijų atlikimą, tikslų ir uždavinių įgyvendinimą, Mokyklos veiklos rezultatus, už gerą ir veiksmingą vaiko minimalios priežiūros įgyvendinimą.

 

V. MOKYKLOS SAVIVALDA

 

32.Mokyklos savivaldos institucijų sistema kuriama atsižvelgus į Mokyklos istorijoje susiklosčiusias tradicijas. Mokykloje veikia šios savivaldos institucijos: Mokyklos taryba, Mokytojų taryba, Mokinių taryba, Metodinė taryba.

33.Savivaldos institucijų nuostatus ir sudėtį tvirtina Mokyklos direktorius.

34.Mokyklos taryba – aukščiausia Mokyklos savivaldos institucija, kuri atstovauja mokiniams, mokytojams, tėvams (globėjams, rūpintojams), socialiniams partneriams ir vietos bendruomenei.

34.1.Mokyklos taryboje mokiniai, mokytojai, tėvai (globėjai, rūpintojai) atstovauja lygiomis dalimis:3, 3, 3;

34.2.Į Mokyklos tarybą gali būti renkami 8–12 klasių mokiniai;

34.3.Rinkimų į Mokyklos tarybą procedūra:

34.3.1.remiamasi demokratiniais rinkimų principais: slaptumu, visuotinumu, konkurencija, periodiškumu, aiškiu procedūros apibrėžimu;

34.3.2.Mokyklos taryba renkama kas treji metai, reikalui esant (išvykus tarybos nariui) skelbiami neeiliniai rinkimai;

34.3.3.mokinius į Mokyklos tarybą renka visuotinis mokinių susirinkimas slaptu balsavimu;

34.3.4.mokytojus į Mokyklos tarybą renka Mokytojų taryba slaptu balsavimu;

34.3.5.tėvus (globėjus, rūpintojus) į Mokyklos tarybą renka visuotinis tėvų susirinkimas slaptu balsavimu;

34.4.Mokyklos tarybos pirmininką renka Mokyklos taryba pirmojo posėdžio metu (Mokyklos tarybos pirmininku negali būti Mokyklos direktorius);

34.5.Mokyklo tarybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip tris kartus per metus; posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja 2/3 visų jos narių; nutarimai priimami dalyvaujančiųjų balsų dauguma. Mokyklos tarybos nutarimus, kurie prieštarauja Mokyklos veiklą reglamentuojantiems dokumentams, Mokyklos direktorius prašo svarstyti iš naujo.

34.6.Be tarybos narių, į posėdį gali būti kviečiami Mokyklos vadovai, rėmėjai, kiti Mokyklos bendruomenės nariai, savivaldybės atstovai.

34.7.Mokyklos tarybos funkcijos:

34.7.1.nustatyti mokyklos veiklos perspektyvas, pagrindines darbo kryptis, pritarti Mokyklos strateginiam planui, aprobuoti mokyklos veiklos planą, nuostatus, vidaus darbo tvarkos taisykles, ugdymo planą, nustatyti ugdymo organizavimo tvarką ir kt.;

34.7.2.aptarti siūlymus dėl vadovėlių užsakymo, mokinių žinių ir gebėjimų   vertinimo sistemos parinkimo, papildomos veiklos ir renginių organizavimo;

34.7.3.teikti siūlymus mokyklos direktoriui priimant darbuotojus ir vertinant jų darbo rezultatus; vertinti mokyklos vadovų veiklą, pareikšti nuomonę jiems atestuojantis;

34.7.4.Mokytojų tarybos teikimu spręsti mokinių elgesio klausimus;

34.7.5.inicijuoti Mokyklos bendruomenės ir visuomenės bendradarbiavimą;

34.7.6.kontroliuoti Mokyklos ūkinę ir finansinę veiklą;

34.7.7.gali sustabdyti kitų Mokyklos savivaldos institucijų sprendimų įgyvendinimą, kol jų teisingumą ir teisėtumą ištirs kompetentingos institucijos;

34.7.8.deleguoti du narius į mokytojų atestacijos komisiją;

34.7.9.vykdyti visuomeninę Mokyklos valdymo priežiūrą.

34.8. Mokyklos taryba už veiklą atsiskaito ją rinkusiems Mokyklos bendruomenės nariams.

35.Mokytojų taryba – nuolat veikianti mokyklos savivaldos institucija mokytojų profesiniams bei bendriems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro mokyklos vadovybė, visi mokykloje dirbantys mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai, mokytojo padėjėjas, bibliotekininkas.

35.1.Mokytojų tarybos pirmininku yra Mokyklos direktorius. Mokytojų tarybos sekretorių renka mokytojų tarybos nariai;

35.2.Mokytojų tarybos posėdžius kviečia Mokyklos direktorius prasidedant ir baigiantis mokslo metams, taip pat ne rečiau kaip vieną kartą per pusmetį. Prireikus gali būti šaukiamas neeilinis mokytojų tarybos posėdis;

35.3.Posėdžiai yra teisėti, jei juose dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 tuo metu dirbančių tarybos narių. Nutarimai priimami dalyvaujančiųjų balsų dauguma;

35.4.Be tarybos narių, į posėdį gali būti kviečiami kitų savivaldos institucijų atstovai;

35.5.Mokytojų tarybos funkcijos:

35.5.1.aptarti praktinius švietimo reformos įgyvendinimo klausimus, svarstyti mokinių ugdymo(si) rezultatus, pedagoginės veiklos tobulinimo būdus;

35.5.2.diskutuoti dėl Mokyklos strategijos, veiklos plano, Mokyklos nuostatų, aptarti ugdymo planų, bendrųjų ugdymo programų įgyvendinimo ir bendrojo išsilavinimo standartų pasiekimo klausimus;

35.5.3.aptarti kartu su kitais Mokyklos darbuotojais mokinių sveikatos, saugos darbe, mokymosi, poilsio ir mitybos klausimus;

35.5.4.teikti siūlymus Mokyklos tarybai dėl mokinių šalinimo iš mokyklos;

35.5.5.rinkti po tris narius į Mokyklos tarybą, mokytojų atestacijos komisiją;

35.5.6.vykdyti kitas funkcijas remiantis Mokyklos veiklą reglamentuojančiais dokumentais, kuriuose mokytojų tarybai suteikiamos teisės priimti, svarstyti, pritarti, nustatyti, teikti siūlymus ir pan.

36. Mokinių taryba – mokinių interesams atstovaujanti savivaldos institucija.

36.1.Mokinių tarybą sudaro mokinių prezidentas, ministrų taryba ir seniūnų seimas.

36.2.Mokinių tarybos funkcijos:

36.2.1.svarstyti ir, suderinus su mokyklos vadovybe, tvirtinti svarbiausių moksleiviškų renginių planus;

36.2.2.dalyvauti planuojant ir organizuojant mokinių popamokinį darbą ir laisvalaikį;

36.2.3.rūpintis drausmės ir tvarkos palaikymu mokykloje;

36.2.4.svarstyti mokinių teisių bei pareigų mokykloje klausimus;

36.2.5.inicijuoti mokyklos laikraščio leidybą, mokyklos svetainės priežiūrą bei atnaujinimą, kitokias mokinių žiniasklaidos priemones.

36.3.Mokinių prezidentas yra mokinių bendruomenės atstovas, mokinių savivaldos institucijų vadovas. Jis atstovauja mokyklos mokinių bendruomenei ir daro visa, kas jam pavesta Mokyklos nuostatuose, Mokinių savivaldos nuostatuose ir vidaus darbo tvarkos taisyklėse:

36.3.1.vadovauja Mokinių tarybai;

36.3.2.bendradarbiauja su Mokyklos savivaldos institucijomis;

36.3.3.skiria ir atleidžia ministrus, skiria jiems pareigas;

36.3.4.sušaukia visuotinius mokinių susirinkimus;

36.3.5.pateikia apibendrintą mokinių tarybos veiklos medžiagą metinei Mokyklos ataskaitai, apibendrina mokinių siūlymus dėl ugdymo plano, veiklos plano, vykdo mokinių poreikių ir nuomonės tyrimą;

36.3.6.klausytojo teisėmis gali dalyvauti kitų Mokyklos savivaldos institucijų posėdžiuose;

36.3.7.mokinių prezidentu gali būti renkamas 8–12 klasės mokinys; renka 5–12 klasių mokiniai ir mokytojai slaptu balsavimu dvejiems metams.

36.4.Ministrų tarybą išsirenka, ministrų skaičių numato ir pareigas skiria mokinių prezidentas; ministrų tarybą sudaro nelyginis mokinių skaičius (3, 5, 7), jų pareigos turi aprėpti visas mokyklos gyvenimo sritis.

36.5.Seniūnų seimą sudaro 5–12 klasių seniūnai, jie atstovauja savo klasei; renkami klasės kolektyvo kasmet iki rugsėjo 15 dienos; seniūnų seimas – vykdomoji mokinių valdžia: jie aptaria ministrų pateiktus pasiūlymus, planus, idėjas, projektus, priima sprendimą ir dirba kartu su savo klasės kolektyvu, kad sprendimas būtų įgyvendintas.

36.6.Visuotinį mokinių susirinkimą sušaukia mokinių prezidentas ne rečiau kaip kartą per pusmetį. Jo darbe dalyvauja 5–12 klasių mokiniai. Susirinkimo metu siūlomi kandidatai į Mokyklos tarybą, svarstomi mokyklos veiklą reglamentuojančių dokumentų projektai, teikiami siūlymai ugdymo procesui tobulinti, išklausomos Mokinių tarybos ataskaitos, vertinama jos veikla.

37.Metodinė taryba. Ją sudaro dalykų blokų metodinių grupių pirmininkai. Metodinė taryba veikia pagal Mokyklos direktoriaus patvirtintą metodinės tarybos darbo reglamentą.

 

VI. DARBUOTOJŲ PRIĖMIMAS Į DARBĄ, JŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKA IR ATESTACIJA

 

38.Direktoriaus pavaduotoją, mokytojus ir kitus ugdymo procese dalyvaujančius asmenis, aptarnaujantį personalą priima į darbą ir atleidžia iš jo Mokyklos direktorius Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

39.Mokyklos direktoriaus, jo pavaduotojo ugdymui, mokytojo, pagalbos mokiniui specialisto darbo užmokestispriklauso nuo išsilavinimo, pedagoginio darbo stažo, kvalifikacinės kategorijos ir veiklos sudėtingumo.

40.Direktoriaus, jo pavaduotojo ugdymui, mokytojų ir kitų ugdymo procese dalyvaujančių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarką nustato Vyriausybė.

41.Mokyklos direktorius, pavaduotojas ugdymui, mokytojai atestuojami ir įgyja kvalifikacinę kategoriją Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.

 

VII. MOKYKLOS TURTAS, LĖŠOS, JŲ NAUDOJIMO TVARKA IR FINANSINĖS

VEIKLOS KONTROLĖ IR MOKYKLOS VEIKLOS PRIEŽIŪRA

 

42.Mokykla patikėjimo teise valdo, naudoja ir disponuoja jai Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos patikėtu turtu, finansiniais ištekliais, inventoriumi bei mokymo priemonėmis, panaudos būdu naudojasi valstybine žeme.

43.Mokyklos lėšos:

43.1.valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų savivaldybė biudžetui skirtos lėšos;

43.2.savivaldybės biudžeto lėšos, skiriamos pagal asignavimų valdytojo patvirtintą sąmatą;

43.3.pajamos už teikiamas paslaugas;

43.4.kitos teisėtu būdu gautos pajamos.

44.Mokykla turi teisę gauti paramą, turėti savo fondą, kurio sudarymo šaltiniai yra savanoriški asmenų, organizacijų ir įmonių įnašai, užsienio valstybių organizacijų bei piliečių, taip pat tarptautinių organizacijų aukojamos lėšos ir materialinės vertybės.

45.Lėšos naudojamos teisės aktų nustatyta tvarka.

46.Mokykla buhalterinę apskaitą organizuoja ir finansinę atskaitomybę tvarko teisės aktų nustatyta tvarka.

47.Mokyklos finansinė veikla kontroliuojama teisės aktų nustatyta tvarka.

48.Mokyklos veiklos priežiūrą atlieka Kazlų Rūdos savivaldybės vykdomoji institucija, prireikus - išoriniai vertintojai.

 

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

49.Mokyklos nuostatus, jų pakeitimus ar papildymus tvirtina Kazlų Rūdos savivaldybės taryba.

50.Mokyklos nuostatai keičiami ir papildomi mokyklos direktoriaus, Mokyklos tarybos ar   Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos iniciatyva.

51.Mokykla turi interneto svetainę, atitinkančią teisės aktų nustatytus reikalavimus.

52.Pranešimai, kuriuos vadovaujantis teisės aktais reikia skelbti viešai, skelbiami mokyklos internetinėje svetainėje, spaudoje.

53.Mokykla reorganizuojama, likviduojama ar pertvarkoma Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos sprendimu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų, Švietimo įstatymais ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

54.Mokykla registruojama Juridinių asmenų registre civilinio kodekso ir Juridinių asmenų registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės, nustatyta tvarka.

 

__________________

 

 

Nuostatai sudaryti ir pasirašyti Kazlų Rūdoje

2012  m.                               d.

______________________________________

Mokyklos direktorė