KAZLŲ RŪDOS SAV. PLUTIŠKIŲ GIMNAZIJA

 VISŲ LAIKŲ MOKYTOJŲ SĄRAŠAS

 

Eil.

Nr.

Vardas, pavardė

Darbo pradžia

Darbo pabaiga

Dėstomi dalykai

1.

Barkauskas

1919

Pradinis ugdymas

2.

Andriuškevičius

1920

1921

Pradinis ugdymas

3.

Avižieniūtė

1920

1921

Pradinis ugdymas

4.

Gudinskaitė

1920-01

Pradinis ugdymas

5.

Vosylius

1920

1921

Pradinis ugdymas

6.

Sidaravičius

1921

1922

Pradinis ugdymas

7.

Valaitis

1934

Pradinis ugdymas

8.

Švarca

1934

Pradinis ugdymas

9.

Jonas Baltramonaitis

Gim. 1919-04-01

1944-09-15

1946-08-31

Muzika, choras

10.

Edgaras Puškevičius,

gim. 1909-09-21

1944-11-01

1953-08-31

Direktorius,

Anglų k., vokiečių k., rusų k., konstitucija

11.

Ona Klenauskaitė

Gim. 1917-06-07

1944-11-01

1947-08-31

Matematika, rankų d. ir namų ruoša, geografija,  gamtos m., kūno k. ir karinis parengimas

12.

Eugenijus Čepulis

Gim. 1907-04-12

1944-11-01

Gamtos m., fizika, chemija, vokiečių k.

13.

Klemensas Kurtinis

Gim. 1916-07-04

1944-11-01

Istorija, kūno k. ir karinis parengimas

14.

Genovaitė Puškevičienė,

gim. 1912-03-23

1944-12-01

1951-08-31

Rusų k., rankų d. ir namų ruoša

15.

Zuzana Čėplaitė,

gim. 1922-12-09

1944-12-01

1946-08-31

Lietuvių k., paišyba ir braižyba

16.

Vaclovas Ašmonas

Gim. 1918-06-06

1945-01-01

1947-08-31

Matematika, fizika, chemija

17.

Klemensas Ašmonas

Gim. 1921-02-20

1945-05-01

1946-08-31

Istorija, kūno k. ir karinis par.

18.

Justinas Aržuolaitis

1946-09-01

1952-08-31

Matematika, geografija, gamta, biologija

19.

Albina Jurkšaitė

1946-09-01

1948-08-31

Paišyba, muzika, darbai

20.

Irena Burdulienė

1946-09-01

1956-08-31

Lietuvių k., rusų k., istorija, pradinis ugd.

21.

Albina Banionytė-Zablackienė

1946-09-01

1983-09-08

Pradinis ugdymas

22.

K.Kuklierytė

1947-09-01

1948-08-31

Pradinis ugdymas

23.

Klemensas Deltuva

1947-09-01

1949-08-31

Matematika, fizinis lavinimas

24.

A.Baltrušaitytė

1947-09-01

1949-08-31

Gamta, geografija, chemija

25.

O.Kačionaitė

1947-09-01

1949-08-31

Istorija, fizika

26.

A.Mockaitytė

1948-09-01

1952-08-31

Geometrija, muzika, paišyba, pradinis ugdymas

27.

Ona Aržuolaitienė

1948-09-01

1953-08-31

Pradinis ugdymas, aritmetika

28.

Julija Jasiūnaitė

1949-09-01

1950-08-31

Pradinis ugdymas, chemija

29.

Alfonsas Kušlys

1949-09-01

1954-02-01

1950-08-31

1958-08-31

Lietuvių k., aritmetika, paišyba

30.

Marcelė Šiupieniūtė-Burdulienė

1949-09-01

1954-08-31

Istorija, vokiečių k., paišyba, fizinis lavinimas

31.

Jadvyga Venckevičiūtė

1949-09-01

1952-08-31

Matematika, geografija, vokiečių k., darbai, pradinis ugd.

32.

Augustas Tumaitis

1949-09-01

1950-08-31

Fizika, muzika, fizinis lavinimas, darbai

33.

Algirdas Krušinskas

1950-09-01

1953-08-31

Lietuvių k.

34.

Jonas Šartneris

1950-09-01

1951-08-31

Matematika, geometrija

35.

Marija Gelčytė

1950-09-01

1952-08-31

Fizika, biologija, vokiečių k., gamta, fizinis lav.

36.

Jonas Sabaitis

1950-09-01

1958-08-31

Konstitucija, paišyba, braižyba muzika, fizinis lav.

37.

Eugenija Veličkaitė-Dumbliauskienė

1951-09-01

1957-08-31

Lietuvių k., rusų k., fizinis aukl.

38.

Vanda Vasiliauskaitė

1951-09-01

1957-08-31

Rusų k., vokiečių k., paišyba

39.

Janina Ručytė

1951-09-01

1952-08-31

Biologija, istorija, paišyba

40.

Albinas Dobilas

1951-09-01

1966-08-31

Aritmetika, fizika, istorija, muzika, darbai

41.

Rūta Bleizgytė-Tūtlienė

1951-09-01

1959-12-31

Lietuvių k. ir literatūra, rusų k.

42.

Medelis

1951-09-01

1952-08-31

Muzika

43.

Vytautas Patackas

1951-09-01

1979-08-25

Algebra, geometrija, fizika, braižyba

44.

Anelė Medelytė

1952-09-01

1953-08-31

Pradinis ugdymas, biologija, chemija, muzika

45.

Anelė Mockeliūnaitė-Dobilienė

1952-09-01

1967-08-31

Biologija, geografija, vokiečių k., muzika, paišyba

46.

Jadvyga Strikulytė-Paltanavičienė

1952-09-01

1989-08-25

Istorija, psichologija, kūno kultūra

47.

Jadvyga Krušinskienė

1952-09-01

1954-08-31

Geografija, biologija, muzika

48.

Vanda Kalnietytė

1952-09-01

1956-08-31

Fizika, algebra, geometrija

49.

Ina Miškinytė

1953-09-01

1955-08-31

Pradinis ugdymas

50.

E.Arminienė

1953-09-01

1961-08-31

Pradinis ugdymas

51.

Algimantas Tūtlys

1953-09-01

1959-08-31

Rusų k., fizika, fizinis lav., karinis parengimas

52.

Juzė Sabaitė

1953-09-01

1955-08-31

Matematika, anglų k., braižyba, vokiečių k., muzika

53.

Marija Vilimaitienė

1953-09-01

1962-08-31

Rusų k., matematika, biologija

54.

Vincenta Grigaitė

1953-09-01

1956-12-31

Biologija, chemija

55.

Algimantas Arminas

1953-09-01

1961-08-31

Rusų k., algebra, geometrija,  biologija, chemija

56.

Ona Andriuškevičiūtė

1954-09-01

1958-08-31

Geografija, chemija

57.

Saulius Stankevičius

1956-09-01

1957-11-02

Rusų k., muzika, fizinis aukl.

58.

Stasys Starkus

1956-09-01

1961-10-30

Lietuvių k., rusų k., vokiečių k., muzika, fizinis aukl., darbai

59.

Janina (Joana) Kiaušinytė

1956-09-01

1958-08-31

Lietuvių k., aritmetika, geometrija, biologija

60.

Ona Mieldažienė

1957-09-01

1968-08-31

Geografija, biologija

61.

Marija Skučaitė

1957-09-01

1961-08-31

Algebra, geometrija, braižyba, fizika, meno istorija

62.

Ona Celiešiūtė

1957-09-01

1960-08-31

Vokiečių k., pradinis ugd.

63.

Vyt. Kalantavičius

1957-12-10

1958-08-31

Lietuvių k., muzika, fizinis lav.

64.

Marija Naginionytė-Spietinienė

1958-08-25

2001

Lietuvių k. ir literatūra, darbai

65.

Juozas Grabliauskas

1958-09-01

1964-08-31

Lietuvių k., vokiečių k., biologija

66.

Genė Butėnienė

1959-09-01

1964-08-31

Lietuvių k., istorija, darbai

67.

Antanas Butėnas

1959-09-01

1964-08-31

Matematika, fizika, karinis parengimas

68.

Jonas Brazys

1960-01-02

1961-09-01

1960-08-31

1963-08-31

Muzika

69.

Eduardas Zelba

1960-09-01

1961-08-31

Darbai, piešimas, muzika

70.

Aldona Šlekienė

1960-09-01

1989-05-25

Pradinis ugdymas

71.

M.Grabliauskienė

1961-09-01

1963-08-31

Lietuvių k.

72.

Genė (N.) Viktorova

1961-09-01

1964-02-01

Rusų k., darbai

73.

Dalia Dainauskienė

1961-09-01

1962-01-31

Biologija, chemija, piešimas

74.

Arūnas Deltuva

1961-09-01

1964-11-25

Matematika, piešimas, fizinis lav.

75.

Rutkauskienė

1961-09-01

1961-10-31

Gamybinis mok.

76.

L.Turčinskaitė

1961-11-13

1962-02-22

Algebra

77.

Darius Barišauskas

1961-12-09

1961-12-28

Lietuvių k.

78.

Monika Lenkutienė

1961-12-23

1974-08-31

Biologija, chemija, gamybinis mok., darbai

79.

Jūratė Vainauskaitė

1962-01-01

1962-03-23

Lietuvių k.

80.

Vincė Leonavičiūtė

1962-02-01

1964-08-31

Biologija, piešimas

81.

Danutė Deltuvaitė

1962-02-09

1962-08-31

Fizika

82.

Ona Šaudienė

1962-09-01

1990-08-31

Pradinis ugdymas, piešimas, darbai

83.

Jonas Jakštys

1962-09-01

1978-08-31

Vokiečių k., rusų k.

84.

Leonarda Sabaitė-Jakštienė

1962-02-22

1978-08-31

85.

V.Grinaitė

1962-09-01

1962-09-15

Vokiečių k.

86.

K.Survilaitė

1963-02-01

1963-08-31

Matematika, fizika

87.

Stefa Zakšauskaitė

1963-09-01

1964-01-31

Lietuvių k.

88.

Juozas Spietinis

1963-09-01

1980-10-08

Matematika, fizika, darbai

89.

Albina Dulskytė       

1963-09-01

1965-08-31

Muzika

90.

Roma Paplauskaitė-Dumčiuvienė

1963-09-01

Lietuvių k., istorija, geografija, darbai, piešimas, fizinė kultūra

91.

Ruočkuvienė

1963-09-01

1964-04-09

Vokiečių k.

92.

Zenonas Zepčikas

1964-02-01

1964-08-31

Lietuvių k., rusų k., vokiečių k.

93.

D.Gudaitė

1964-02-01

1964-08-31

Lietuvių k., rusų k.

94.

Vida Gavėnaitė

1964-09-01

1967-08-31

Lietuvių k.

95.

Stasė Karvelytė

1964-09-01

1965-08-31

Chemija, biologija

96.

E.Šadurskaitė

1964-09-01

1965-01-31

Rusų k.

97.

S.Žališkevičius

1964-09-01

1965-08-31

Vokiečių k.

98.

Berlickaitė

1964-09-01

1965-08-31

Pradinis ugdymas

99.

Vytautas Sazonas

1964-12-02

1965-08-31

Fizinė kultūra

100.

Bronius Lelešius

1965-03-01

1969-08-31

Rusų k., istorija

101.

Leonė Jurkšaitė

1965-09-01

1966-11-26

Pradinis ugdymas, lietuvių k., vokiečių k., istorija

102.

Alina Kušlienė

1965-09-01

1966-02-26

Chemija, biologija, piešimas

103.

V.Gudzinskas

1965-09-01

1966-04-04

Fizinė kultūra

104.

Miežlaiškis

1965-09-01

1966-08-31

Muzika

105.

Vida Daubaraitė

1965-09-01

1965-12-31

Vokiečių k.

106.

Leonida Navikaitė

1966-01-17

1966-02-05

Vokiečių k.

107.

A.Vasiliauskas

1966-02-16

1968-08-31

Vokiečių k.

108.

Algirdas Brazaitis

1966-04-06

1967-08-31

Muzika

109.

V.Paludnevičius

1966-05-01

1966-08-31

Fizinė kultūra

110.

G.Pakulytė

1966-09-01

1967-08-31

Biologija, chemija, muzika

111.

Zina Kučinskaitė

1966-09-01

1969-08-31

Fizinė kultūra

112.

O.Janušauskienė

1966-10-14

1967-03-18

Gamyb. mok.

113.

Danutė Plečkaitienė

1967-02-09

Pradinis ugdymas

114.

Raiza Karnazinovaitė-Užusenienė

1967-04-17

1968-10-30

Vokiečių k.

115.

Jadvyga Kuzmickaitė

1967-09-01

1970-10-17

Vokiečių k., biologija, geografija, chemija

116.

Janina Naikelytė

1967-09-01

1968-08-31

Lietuvių k.

117.

Vida Belevičienė

1967-09-01

1969-08-31

Lietuvių k., geografija, piešimas, darbai

118.

Alfredas Lelešius

1967-09-01

1968-08-31

Muzika

119.

J.Gustaitis

1967-09-20

1968-08-31

Geografija

120.

Alma Galuzienė

1967-11-25

1969-08-31

Muzika

121

Marija Naikelytė

1967-09-01

1974-08-15

Istorija, piešimas

122.

Irena Minevičiūtė

1968-09-01

1972-08-31

Lietuvių k.

123.

L.Mieldažys

1968-09-01

1969-08-31

Vokiečių k., geografija, fizinė kultūra

124.

Aurelija Mėdžiūtė

1968-09-01

1973-08-31

Lietuvių k., istorija

125.

Lilija Šiškevič

1968-11-19

1969-08-31

Vokiečių k.

126.

Aldona Tatarūnaitė-Brusokienė

1969-07-07

2020-08-31

Muzika, geografija, darbai, fizinė kultūra

127.

R.Palukštaitė

1969-09-01

1971-08-31

Rusų k., istorija

128.

Birutė Budriūtė

1969-09-01

1973-08-31

Vokiečių k.

129.

Vida Ruočkaitė

1969-09-01

1973-11-12

1971-08-31

1974-08-31

Geografija, gamtos pažinimas

130.

Alina Baliukonienė

1969-09-01

1970-08-31

Rusų k.

131.

K.Žilinskas

1969-09-01

1970-08-31

Fizinė kultūra

132.

Grimalauskaitė

1969-12-01

1970-04-24

Darbai

133.

Liudmila Daškevič

1970-09-01

1971-08-31

Rusų k.

134.

Janina-Eleonora Vitkauskienė

1970-09-01

1973-08-25

1983

Lietuvių k., istorija

135.

Palmira Pockevičiūtė-Miežlaiškienė

1970-09-01

1973-08-31

Geografija, fizinė kultūra

136.

Irena Janina Jurkšienė

1970-10-17

1974-08-31

Chemija, biologija, matematika

137.

J.Matiukas

1971-01-15

1971-08-31

Chemija

138.

Roma Januškaitytė-Alaunienė

1971-09-01

1991-08-31

Rusų k., vokiečių k.

139.

Tamara Zanko

1971-09-01

1972-08-31

Rusų k.

140.

Robertas Janušauskas

1971-09-01

1972-08-31

Chemija

141.

Aldona Kičaitė

1971-11-12

1972-08-31

Biologija

142.

Jonas Šaudys

1972-07-01

1976-01-01

Pradinis karinis rengimas, braižyba, fizinė kultūra, darbai

143.

Genovaitė Vilkaitė

1972-09-01

1973-01-18

Lietuvių k.

144.

Laimutė Stankevičiūtė

1972-09-01

1977-07-01

Rusų k

145.

Irena Šataitė

1972-09-01

1973-08-31

Rusų k., geografija

146.

V.Vaitilavičiūtė

1972-09-01

1974-08-31

Chemija

147.

Teresė Janušauskienė

1973-01-22

2005-08-31

Lietuvių k. ir literatūra

148.

Alfonsas Jokūbauskas

1973-09-01

1974-08-22

Fizinis lavinimas, darbai

149.

Irena Jokūbauskienė

1973-09-01

1974-08-22

Lietuvių k.

150.

Danutė Liutvaitienė

1973-09-01

1975-08-01

Vokiečių k.

151.

Aldona Strimaitytė

1973-09-01

1974-08-06

Matematika

152.

S.Šalaševičius

1973-09-01

1974-08-31

Tarybinės teisės pagrindai

153.

Janina Marcinkevičienė-Tamošaitienė

1973-09-01

1974-08-31

1979-08-31

Karinis ruošimas, asmens higiena

154.

Ona Gražulytė (Košiubienė)

1974-01-24

1977-08-31

Matematika

155.

Alonė Šalkauskienė

1974-08-01

2009-08-31

Biologija, chemija, darbai

156.

Aldona Kviklytė

1974-08-25

1977-09-01

Geografija

157.

Jūratė Bukotaitė

1974-09-01

1975-08-01

Lietuvių k.

158.

Irena Jurkšienė

1974-09-01

1975-08-25

Biologija

159.

Teresė Šliurpienė

1974-10-01

1974-12-

Biologija

160.

Juozas Lapinskas

1974-11-25

1975-08-01

Fizinis lavinimas

161.

Albina Gudaitienė

1975-04-01

2010-08-27

Pradinis ugdymas

162.

Vilija Luobikienė

1975-08-25

1990-08-25

Istorija, fizinis lavinimas

163.

Stasys Luobikis

1975-08-25

1990-08-25

Istorija, fizinis lavinimas

164.

Genovaitė Valiukevičienė

1975-09-01

1977-09-01

Vokiečių k.

165.

Natalija Krivorotova

1975-08-25

1976-08-25

Rusų k.

166.

Vilija Kazakevičienė-Juodsnukienė

1976-09-01

1982-08-25

Lietuvių k. ir literatūra

167.

Viktoras Dovidovskis

1976-09-01

1978-05-31

Karinis rengimas

168.

Vytas Kazlauskas

1977-08-01

1978-01-01

Darbai

169.

Asta Žičkuvienė

1977-08-25

1979-08-25

Geografija, vokiečių k.

170.

Laima Šakalinytė-Kazlauskienė

1977-08-25

1983-06-20

Rusų k., geografija

171.

Danutė Baltrušaitytė

1977-08-25

1978-02-21

Pionierių vadovė, darbai, piešimas

172.

Gražina Ardickaitė

1977-09-01

1978-09-01

Vokiečių k., geografija

173.

Paulius Petrikas

1978-03-01

Muzika

174.

Janina Drangauskaitė

1978-08-25

1980-01-01

Rusų k.

175.

Rasa Volungevičiūtė

1978-09-01

Fizika

176.

Elvyra Stabingytė

1978-09-01

Chemija, biologija

177.

Angelė Valiukevičiūtė

1978-09-01

Geografija, gamtos pažinimas

178.

Renė Žėglytė

1978-09-01

Biologija, braižyba

179.

Vytautas Matiukas

1978-09-01

Chemija

180.

Zita Matiukienė

1978-09-01

Biologija, chemija

181.

Česlovas Gotautas-Vaišvila

1979-01-15

Geografija

182.

Marytė Sinušaitė

1979-09-01

1982-08-25

Chemija, geografija

183.

Vida Pračkailaitė-Krutulienė

1979-08-25

1983-09-01

Rusų k., geografija

184.

Algytė Bražinskaitė-Venckūnienė

1979-08-25

1987-06-25

Pradinis ugdymas

185.

Aldona Šiupieniūtė

1979-09-01

1980-09-01

Pradinis ugdymas

186.

Virginija Luckaitė-Deltuvienė

1979-09-01

1985-08-26

Pradinis ugdymas, dailė

187.

Sigitas Krutulis

1979-11-01

1980-01-01

1981

Traktorių-automobilių disciplina

188.

Lina Mažeikaitė

1980-08-25

1983-08-10

Matematika

189.

Irena Kasparavičiūtė

1980-08-25

1983-08-26

Matematika

190.

Vitalija Marcinkevičiūtė-Trumpickienė

1980-08-25

1989-09-15

1983-08-25

1990-09-01

Vokiečių k.

191.

Leonas Galinis

1980-09-01

1983-08-25

Darbai

192.

Vidas Venckūnas

1981-08-25

1987-08-25

Fizika

193.

Onutė Žilinskienė

1981-09-01

1983-09-05

Pradinis ugdymas

194.

Greta Luneckaitė

1982-08-25

1983-08-25

Lietuvių k. ir literatūra

195.

Vida Lazauskienė

1982-08-25

2016-07-11

Geografija

196.

Algimanta Kabišaitienė

1983-09-01

1986-08-31

Rusų k.

197.

Danguolė-Laimutė Lizdaitė

1983-08-25

1986-08-25

Lietuvių k. ir literatūra

198.

Violeta Džermeikaitė

1983-08-25

1986-08-25

Matematika

199.

Laima Valutkevičiūtė

1983-08-25

1986-08-25

Matematika

200.

Naglis Viskanta

1983-08-25

1988-07-15

Darbai

201.

Daiva Maknevičiūtė

1983-08-25

1985-08-25

Vokiečių k.

202.

Elena Navikienė

1983-09-01

1990-07-25

Chemija, rusų k.

203.

Zigmas Puniškis

1983-09-01

Pradinis karinis rengimas

204.

Dmitrij Čiuvajev

1984-09-01

1985-08-10

Karinis rengimas

205.

Asta Veiverienė

1985-08-25

1988-08-25

Vokiečių k.

206.

Valdas Veiverys

1985-08-25

1988-08-25

Darbai, pradinis karinis rengimas

207.

Remigijus Kupčikas

1985-08-25

1988-09-01

Braižyba, dailė

208.

Aušra Vinkšnaitytė-Laurinaitienė

1985-08-25

1987-08-31

Pradinis ugdymas

209.

Asta Valaitytė-Barzdenienė

1986-08-25

1990-05-01

Lietuvių k. ir lit., vokiečių k.

210.

Natalija Astaškina

1986-08-25

1989-08-25

Rusų k.

211.

Galina Kentrienė

1986-09-01

2011-08-31

Rusų k.

212.

Linutė Arbačiauskaitė-Jončienė

1986-09-01

1987-09-01

Matematika

213.

Žaneta Makarova-Merkevičienė

1986-09-29

1987-09-23

Vokiečių k.

214.

Algina Jasinskaitė-Jasaitienė

1986-11-20

Pradinis ugdymas

215.

Ramutė Krasnodemskaitė

1987-08-25

1991-08-25

Matematika, informatika

216.

Anelė Butienė

1987-09-01

1989-09-01

Pradinis ugdymas

217.

Ints Krijevinš

1987-09-08

1988-08-25

Pradinis karinis rengimas

218.

Ona Brazaitienė

1987-10-26

1988-09-01

Lietuvių k. ir literatūra

219.

Leonas Samuolis

1987-12-07

1988-08-25

Fizika

220.

Juozas Kavaliauskas

1988-08-01

1988-08-25

Gamybinio mokymo meistras

221.

Janina Jasiulaitienė

1988-08-25

1989-09-01

Vokiečių k.

222.

Algirdas Duoba

1988-08-25

2017-08-24

Technologijos

223.

Liucija Giedraitytė-Naginionienė

1988-08-25

Matematika, ekonomika ir verslumas

224.

Irena Kašauskienė

1988-08-25

Lietuvių k. ir literatūra, piešimas

225.

Arūnas Arlauskas

1988-08-25

1994-08-27

Fizika, chemija

226.

Kęstutis Kašauskas

1988-08-25

1990-01-01

Karinis rengimas, darbai

227.

Irena Dūdonienė

1988-09-01

1989-12-01

Matematika

228.

Aušra Arlauskienė-Kaminskienė

1989-08-25

Pradinis ugdymas, dailė

229.

Inga Ruseckaitė

1989-09-15

1990-07-26

Vokiečių k.

230.

Gedvydas Plioplys

1990-08-25

1998-03-13

Kūno kultūra

231.

Vida Bačinskaitė

1990-08-28

1993-07-01

Istorija

232.

Rima Medikaitė

1990-09-01

1991-08-24

Vokiečių k.

233.

Vilma Gudaitytė-Belickienė

1990-09-01

Pradinis ugdymas, dailė, biologija, darbai

234.

Antanas Kaminskas

1990-09-01

2006-10-31

Istorija, rusų k.

235.

Eligija Plyskaitienė

1990-09-20

1991-08-26

Matematika, informatika

236.

Neringa Jarmakaitė

1991-03-01

1991-05-06

Pradinis ugdymas

237.

Rūta Čėsnaitė-Antulionienė

1991-08-26

1995-08-23

Matematika, informatika

238.

Vilija Vizbaraitė-Kliukovskienė

1991-09-06

2004-07-09

Tikyba

239.

Lina Leskauskaitė

1991-09-26

1992-07-01

Vokiečių kalba

240.

Jolanta Šalaševičiūtė-Nejuvienė

1991-10-01

Priešmokyklinis ugd., vokiečių k.

241.

Jolanta Povilaitytė

1992-08-25

1993-08-26

Matematika, anglų k.

242.

Darius Aštrauskas

1992-08-26

1994-08-24

Vokiečių k.

243.

Laima Aštrauskienė

1992-08-26

1996-08-30

Biologija, istorija, rusų k.

244.

Kazimieras Juškevičius

1992-09-01

1998-06-22

Tikyba

245.

Antanas Vansevičius

1992-09-01

1993-06-18

Dailė

246.

Asta Navickienė

1992-09-01

Matematika

247.

Edvardas Stūglys

1993-03-01

1994-06-05

Tikyba

248.

Rolandas Gudaitis

1993-03-01

1993-03-27

Kūno kultūra

249.

Romas Ambrasas

1993-08-25

1994-07-01

Matematika

250.

Drąsutė Baltrušaitytė

1993-08-26

1994-08-27

Matematika, informatika

251.

Aušra Jablonskienė

1993-09-01

1994-06-15

Istorija

252.

Marija Kaminskienė

1993-09-01

1999-08-31

Papild. ugd.-Siuvimas

253.

Klemensas Kvainauskas

1993-09-01

2003-08-29

Neformalusis ugd.-drožyba

254.

Renata Šalkauskaitė

1993-09-01

2000-08-29

Tikyba, kūno kultūra, vokiečių k.

255.

Rūta Šaudienė

1994-01-01

1997-12-01

Dailė, istorija, papild. ugd., matematika, tikyba

256.

Elena Pukalskienė

1994-06-30

2019-08-03

Pradinis ugdymas

257.

Leonardas Pažėra

1994-08-27

2014-03-10

Vokiečių k., informacinės technologijos, ekonomika

258.

Jolita Kuraitė-Ramentovienė

1994-08-27

2002-08-27

Fizika, matematika

259.

Danguolė Mickevičiūtė

1994-09-01

1995-09-01

Istorija

260.

Algis Kundreckas

1994-11-28

1996-01-18

Kūno kultūra

261.

Alė Mockeliūnaitė-Muliauskienė

1995-03-11

2016-08-31

Geografija, technologijos

262.

Elvina Kundreckaitė

1995-03-13

1995-05-31

Vokiečių k., rusų k., kūno kultūra

263.

Jolanta Slavickienė

1996-01-02

1997-08-29

Tikyba

264.

Daiva Leonaitė-Leonavičienė

1996-09-02

Anglų k.

265.

Birutė Kaminskienė

1996-09-02

1996-11-01

Neformalusis ugd. - Audimas

266.

Ona Luobikienė

1996-10-23

1997-01-24

Prad. ugdymas, lietuvių k. ir lit.

267.

Žilvinas Lazauskas

1998-03-02

1999-08-31

Dailė

268.

Vaclovas Genys

1998-03-10

2002-09-02

Istorija, kūno kultūra

269.

Danutė Genienė

1998-09-01

1999-11-30

Papild. ugdymas

270.

Edita Jūrienė

1998-09-01

Istorija, piliet. pagr., kūno kultūra

271.

Jūratė Kazlauskienė

1998-09-01

2000-08-31

Pradinis ugdymas

272.

Rasa Dadurkevičiūtė

1998-09-01

2002-08-27

Tikyba, vokiečių k.

273.

Kristina Karpavičiūtė

1998-11-20

1998-12-21

Tikyba

274.

Larisa Katkevičienė

1999-09-01

2021-08-31

Rusų k.

275.

Angelė Miliūnienė

1999-09-01

2019-08-28

Fizika

276.

Asta Čebatorienė

1999-09-01

2000-08-30

Dailė

277.

Renata Kaušilaitė

1999-09-01

2000-08-31

Darbai

278.

Ina Subačienė

1999-09-01

2003-08-28

Lietuvių k. ir literatūra

279.

Virginija Baranauskienė

2000-01-11

2000-08-31

Matematika, informatika

280.

Alma Urbštienė

2000-09-01

Fizinis ugdymas

281.

Edita Misiukevičiūtė

2000-09-07

2000-11-10

Matematika

282.

Neringa Vilčinskaitė-Paulavičienė

2000-09-11

2002-08-27

Informatika, braižyba

283.

Kęstutis Augustaitis

2000-11-21

2001-02-22

Matematika, braižyba

284.

Dalia Kaušilaitė

2001-02-13

2002-05-31

Vokiečių k.

285.

Zita Žiobienė

2001-09-03

2014-08-05

Geografija

286.

Ričardas Kmitas

2001-09-05

2004-08-31

Tikyba

287.

Kęstutis Kružikas

2001-09-17

2002-11-29

Neformalusis ugd.-Informatika

288.

Laimutė Živelienė

2002-03-04

2002-05-31

Vokiečių k.

289.

Jolita Šukaitytė

2002-09-01

2003-06-02

Vokiečių k., anglų k.

290.

Violeta Jočionienė

2002-09-02

2009-09-07

Matematika, inf. technologijos

291.

Oksana Kružikienė

2002-09-02

2021-12-18

Anglų k., rusų k.

292.

Svajūnas Gutauskas

2002-09-02

2005-08-31

Tikyba

293.

Vilija Bašinskienė

2002

2002

Matematika

294.

Rimantas Rubavičius

2002-09-02

2003-08-25

Anglų k.

295.

Rūta Tamašauskienė

2002-10-10

2002-10-17

Tikyba

296.

Regina Akelaitienė

2003-09-01

2021-08-31

Lietuvių k. ir literatūra, logopedė

297.

Jolita Karpavičienė

2003-11-14

2004-02-06

Pradinis ugdymas, tikyba

298.

Rūta Šiugždinienė

2004-09-01

Tikyba

299.

Rasa Kazlauskienė

2004-09-01

Soc. pedagogė

300.

Irma Jieznaitė-Kentrienė

2005-09-01

Lietuvių k. ir literatūra

301.

Rasuolė Kazakevičienė

2005-09-01

Muzika, ikimokyklinis ugdymas

302.

Birutė Juselienė

2005-09-01

2008-08-28

Matematika, ekonomika

303.

Agnė Didžiūnaitė-Ramuckienė

2007-09-05

2018-06-22

Kūno kultūra

304.

Teresė Laukaitienė

2007-09-19

2007-11-10

Technologijos, dailė, matematika

305.

Irma Janušauskaitė-Pukalskienė

2007-11-26

2019-12-27

Suaugusiųjų klasės kuratorė

306.

Janina Gelažienė

2008-11-04

2010-08-27

Tikyba

307.

Inga Šarauskienė

2009-05-18

2018-08-02

Biologija, kūno kultūra

308.

Laimutė Mozūraitienė

2009-09-01

2014-08-29

Chemija

309.

Jolanta Giraitienė

2010-01-04

2013-11-04

Anglų k.

310.

Jūratė Žiūrienė

2010-09-02

2011-04-26

Biologija

311.

Inga Kuzaitienė

2010-09-03

2012-02-09

Anglų k.

312.

Loreta Ulydienė-Pautienienė

2010-09-03

2021-08-26

Informacinės technologijos

313.

Evelina Aukštuolytė-Kašauskienė

2010-09-06

Logopedė, dailė, technologijos

314.

Jūratė Kairaitienė

2011-09-01

2012-01-12

Lietuvių k. ir literatūra

315.

Daiva Jarašienė

2012-09-03

2018-08-27

Chemija

316.

Danutė Ramanauskienė

2014-08-26

Geografija, gamta ir žmogus

317.

Regina Juodsnukienė

2014-09-01

2016-01-08

Lietuvių k. ir literatūra

318.

Linas Barzdaitis

2014-11-04

2021-09-01

2016-06-03

Informacinės technologijos

319.

Tatjana Volkovienė

2015-09-01

2017-10-03

Mokyklos psichologė

320.

Mantas Palubinskas

2015-09-01

Biologija, gamta ir žmogus

321.

Aldona Basakirskienė

2015-11-02

2019-09-02

2019-01-22

2019-12-20

Ikimokyklinis ugdymas

Priešmokyklinis ugdymas

322.

Audronė Pranckevičienė

2015-11-24

2018-06-25

Muzika

323.

Laima Grigaitytė

2016-01-12

2021-09-01

2016-06-23

Lietuvių k. ir literatūra

324.

Edita Liudvinavičienė

2016-09-01

Technologijos, žmogaus sauga

325.

Akvilė Marcinkevičiūtė

2016-09-26

Socialinė pedagogė

326.

Lina Prajerienė

2017-01-09

2017-04-07

Pradinis ugdymas

327.

Lauryna Spūdytė-Venckevičienė

2017-09-25

2020-06-19

Neformalusis ugdymas

328.

Ieva Koklevičienė

2017-10-11

Mokyklos psichologė

329.

Sonata Kairienė

2018-09-03

Chemija, gamta ir žmogus

330.

Lina Bavikinienė

2018-09-03

2019-01-21

Muzika

331.

Kristina Liudvikauskienė

2019-02-01

2019-05-06

2019-09-02

2019-02-15

2019-06-03

Pradinis ugdymas

Pradinis ugdymas, dailė

Ikimokyklinis ugdymas

332.

Sandra Galinienė

2019-08-28

Pradinis ugdymas

333.

Laimutė Karpavičienė

2019-09-03

2021-08-23

Fizika

334.

Žydrūnas Šakočius

2019-09-12

Neformalusis ugd.-Krašto gynyba

335.

Gintarė Rašytinienė

2020-09-01

2021-08-26

Lietuvių k. ir literatūra

336.

Evaldas Matijošaitis

2021-09-01

Fizika

337.

Renatas Mūsin

2022-02-01

Užsienio kalbos (anglų, rusų)