Ugdymo proceso įgyvendinimo Kazlų Rūdos sav. Plutiškių gimnazijoje ypatumai

2020–2021 mokslo metais

 

Ugdymo procesas gimnazijoje bus organizuojamas, atsižvelgiant į epidemiologinę situaciją ir Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintus reikalavimus. Gimnazijoje turės būti maksimaliai laikomasi numatytų saugos priemonių, ribojami gimnazijos bendruomenės kontaktai, laikomasi saugaus atstumo.

Mokymosi vieta:

šių mokslo metų pradžioje kiekvienai mokinių klasei bus paskirta konkreti patalpa, t. y. klasė, kurioje vyks pamokos. Skirstant mokiniams klases, bus atsižvelgiama į tai, kad gretutinėse patalpose mokytųsi gretimų klasių mokiniai;

specializuotuose dalykų kabinetuose vyks tik tos pamokos, kurios negali vykti klasėse, kurioms būtina kompiuterinė, laboratorinė, sportinė, technologinė ar kitokia įranga.

Mokinių srautų judėjimas mokykloje:

Gimnazijoje bus pasirengtas mokinių judėjimo krypčių žemėlapis gimnazijos patalpose, kad būtų išvengta sankirtų su didesniais mokinių srautais. Bus atviri du  įėjimai/išėjimai: 1) IUG, PUG vaikams ir 1-4 klasių mokiniams; 2) 5-8 ir IG-IVG klasių mokiniams.

Ugdymo proceso organizavimo ypatumai:

ugdymo programoms įgyvendinti skiriama tiek pamokų, kiek numatyta pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendruosiuose planuose;

pamokų tvarkaraštyje numatoma kai kurių dalykų po dvi to paties dalyko pamokas iš eilės;

pietų pertraukai bus skirtos 3 pertraukos po 20 min.: kai vieni mokiniai valgys, kiti galės pasivaikščioti lauke, pailsėti;

jeigu leidžia dalyko turinio ypatumai ir mokyklos aplinka, oro temperatūros sąlygos, įvairių dalykų pamokos bus organizuojamos lauke;

renginiuose, pamokose laikytis 1 m. atstumo tarp dalyvių atviroje erdvėje ir 2 m. atstumo uždarose patalpose, o jei to neįmanoma užtikrinti – vyresniems nei 6 metų mokiniams ( mokytojams, darbuotojams, mokinių tėvams) dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemonės (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones).

Mokinių maitinimas:

maitinimas bus organizuojamas valgykloje – skirtos atskiras laikas skirtingų klasių mokiniams maitinti;

maistas atsinešamas iš namų, valgomas klasėje, laikantis higienos taisyklių, arba valgykloje, pietaujant tos klasės mokiniams;

prieš įeinant į valgyklą privalu nusiplauti rankas.

Mokinių vežiojimas:

mokiniai mokykliniame autobuse turi sėdėti saugiu atstumu vienas nuo kito ir vairuotojo;

mokiniai, važiuojantys į mokyklą ar iš mokyklos mokykliniu autobusu, turi dėvėti kaukes, išskyrus mokinius, kuriems dėl kaukės dėvėjimo gali pablogėti sveikata, arba kurie serga lėtinėmis ligomis, dėl kurių kaukės dėvėti neįmanoma;

mokyklinio autobuso rankenos, kėdžių atlošai ir kiti dažniausiai liečiami paviršiai dezinfekuojami kas kartą prieš įlaipinant kitą vežamų mokinių grupę;

mokiniai, važiuojantys į miestą maršrutiniu transportu, privalo laikytis bendrųjų saugos reikalavimų, taikomų keleiviams.