IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖS VAIKŲ DIENOS REŽIMO TVARKARAŠTIS

7.45 – 8.30

Rytinis vaikų priėmimas (bendravimas su šeima, žaidimai, mankšta, ritualai).

8.30–9.30

Vaiko gebėjimų, kompetencijų ugdymas.

Ugdomoji veikla visai vaikų grupei (integruota ar skirta vienai iš kompetencijų).

Veikla vaikų grupelėmis, individuali veikla.

Meninės, sveikatos saugojimo kompetencijos lavinimas.

9.30–10.00

Pasivaikščiojimas lauke – išvykos, atradimai, gamtos tyrinėjimai, žaidimai lauke ir kt.

10.00–11.00

Vaiko gebėjimų, kompetencijų ugdymas.

Veikla vaikų grupelėmis, individuali veikla.

11.00–11.30

Pietūs.

11.30–12.00

Poilsis, miegas, ramybės metas.

Nuo 12.00

Skirstymasis į namus (bendravimas su šeima)

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖS VEIKLOS PLANAS

Veiklos kryptys

Skiriamas laikas per savaitę (minutėmis)

Socialinė kompetencija

Sveikatos saugojimo kompetencija

Komunikavimo kompetencija

Pažinimo kompetencija

Meninė kompetencija

1200 min.

( 20 tarifikuojamų valandų)

Iš viso per mokslo metus 640 valandų (160 dienų)

PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS VYKDYMO LENTELĖ

Dalykai ir jiems skiriamų pamokų skaičius per savaitę pradinio ugdymo programai įgyvendinti 2015–2016 ir 2016–2017 mokslo metais:

Dalykai

Dalyko savaitinių pamokų skaičius

1

2

3

4

pradinio ugdymo programa (1–4 klasės)

Dorinis ugdymas (tikyba arba etika)

1

1

1

1

4

Kalbos:

Lietuvių kalba (gimtoji)

8

7

7

7

29

Užsienio kalba (anglų arba vokiečių)

2

2

2

6

Matematika

4

5

5

4

18

Pasaulio pažinimas

2

2

2

2

8

Dailė ir technologijos

2

2

2

2

8

Muzika

2

2

2

2

8

Kūno kultūra

3

2

3

3

11

Minimalus privalomų pamokų skaičius mokiniui

22

23

24

23

92

Valandos, skiriamos mokinių ugdymo (si) poreikiams tenkinti

2

2

Grupinei konsultacijai lietuvių kalbai gabiems mokiniams „Kuria antrokai“

1

1

Grupinei konsultacijai mokiniams, turintiems matematikos mokymosi sunkumų, „Matematinių įgūdžių tobulinimas“

1

1

Maksimalus pamokų skaičius mokiniui

22

24

24

24

94

Neformalusis švietimas

8

8

„Darbščios rankos“

2

2

„Drąsūs, stiprūs, vikrūs“

2

2

Fitodizainas

1

1

„Aš galiu“

1

1

„Informacinių techninių priemonių panaudojimas pradžios mokykloje“

2

2

Iš viso:

102

PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS VYKDYMO LENTELĖS

Dalykai ir jiems skiriamų valandų skaičius per savaitę pagrindinio ugdymo programos pirmajai daliai įgyvendinti 2015–2016 ir 2016–2017  mokslo metais:

Dalykų sritys, dalykai

Dalykų programoms įgyvendinti skiriamų savaitinių pamokų skaičius dalykui 5–8 klasėse 2015–2016 ir 2016–2017 mokslo metais

5 klasė

6  klasė

7  klasė

8  klasė

Pagrindinio

ugdymo

programos pirmojoje dalyje (5–8 klasėse)

1

2

3

4

5

6

Dorinis ugdymas (tikyba arba etika)

1

1

1

1

4

Kalbos:

Lietuvių kalba (gimtoji)

5

5

5

5

20

Užsienio kalba (1-oji) – anglų

3

3

3

3

12

Užsienio kalba (2-oji) – rusų

2

2

2

6

Matematika

4

4

4

4

16

Informacinės technologijos

1

1

1

3

Gamta ir žmogus

2

2

4

Biologija

1

2

3

Fizika

1

2

3

Chemija

2

2

Istorija

2

2

2

2

8

Geografija

2

2

2

6

Dailė

1

1

1

1

4

Muzika

1

1

1

1

4

Technologijos

2

2

2

1

7

Kūno kultūra

3

2

2

2

9

Žmogaus sauga

1

1

2

Savaitinių pamokų skaičius

Minimalus privalomų pamokų skaičius mokiniui

26

28

29

30

113

Pamokos mokinio ugdymo poreikiams tenkinti

3

3

Pasirenkamieji dalykai, dalykų moduliai:

Kūno kultūros modulis

1

1

2

Kūno kultūros modulis 6, 7 klasių mergaitėms

1

1

Maksimalus pamokų skaičius mokiniui

26

29

30

30

115

Neformalusis švietimas

8

8

Ansamblis „Beribė erdvė“

1

1

Judrieji žaidimai

2

2

Folkloro ansamblis „Leliumai“

1

1

Šokių būrelis „Izidė“

2

2

Šokių būrelis „Mažoji Perla“

1

1

Istorija mene

1

1

Iš viso:

123

Dalykai ir jiems skiriamų valandų skaičius per savaitę pagrindinio ugdymo programos antrajai daliai įgyvendinti 2015–2016 ir 2016–2017  mokslo metais:

Dalykų sritys, dalykai

Dalykų programoms įgyvendinti skiriamų savaitinių pamokų skaičius dalykui 9–10 klasėje 2015–2016 ir 2016–2017  mokslo metais

Ig klasė

IIg klasė

Pagrindinio ugdymo programos antrojoje dalyje  (Ig–IIg klasėse)

1

2

3

4

Dorinis ugdymas (tikyba arba etika)

1

1

2

Kalbos:

Lietuvių kalba (gimtoji)

4

5

9

Užsienio kalba (1-oji) – anglų, vokiečių

3

3

6

Užsienio kalba (2-oji) - rusų

2

2

4

Matematika

3

4

7

Informacinės technologijos

1

1

2

Biologija

1

2

3

Fizika

2

2

4

Chemija

2

2

4

Istorija

2

2

4

Pilietiškumo pagrindai

1

1

2

Geografija

2

1

3

Ekonomika ir verslumas

1

1

Dailė

1

1

2

Muzika

1

1

2

Technologijos

1,5

1

2,5

Kūno kultūra

2

2

4

Žmogaus sauga

0,5

0,5

Minimalus pamokų skaičius mokiniui per savaitę

31

31

62

Pamokos mokinio ugdymo poreikiams tenkinti

4

4

Pasirenkamieji dalykai, dalykų moduliai:

Lietuvių kalbos modulis „Negrožinio teksto suvokimas ir rašymas“ Ig–IIg klasėms

0,5

0,5

Lietuvių kalbos modulis „Rašybos ir skyrybos įgūdžių įtvirtinimas“ Ig–IIg klasėms

0,5

0,5

Lietuvių k. modulis „Pakartokime, ką pamiršome“

0,5

0,5

Lietuvių kalbos modulis (gabiems) „Lietuvių kalbos sistema“

0,5

0,5

„Gilinkime matematikos žinias“ Ig–IIg klasėms

0,5

0,5

Matematinio neraštingumo likvidavimo modulis

0,5

0,5

1

Praktinio turinio matematikos uždavinių sprendimo modulis

0,5

0,5

Maksimalus pamokų skaičius mokiniui per savaitę

32

32

64

Neformalusis švietimas

5

5

Ansamblis „Beribė erdvė“

1

1

Istorija mene

1

1

Folkloro ansamblis „Leliumai“

1

1

Krepšinio būrelis

1

1

Šokių būrelis „Perla“

1

1

Iš viso:

71

VIDURINIO UGDYMO PROGRAMOS VYKDYMO LENTELĖS

Vidurinio ugdymo programai įgyvendinti skiriamų pamokų skaičius per savaitę ir per dvejus metus (2015–2016 ir 2016–2017) grupine mokymosi forma kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu:

Dalykas

IIIg klasė – 2015–2016 m. m.

IVg klasė – 2016–2017 m. m.

Bendrasis kursas/ kalbos mokėjimo lygis (A1,A2)

Išplėstinis kursas/ kalbos mokėjimo lygis (B1,B2)

Modulis

Bendrasis kursas/ kalbos mokėjimo lygis (A1,A2)

Išplėstinis kursas/ kalbos mokėjimo lygis (B1,B2)

Modulis

Privalomieji dalykai

Etika

Tikyba

2

Lietuvių kalba (gimtoji)

4

5

4

5

Užsienio kalba (anglų k.)

3

3

3

3

Istorija

3

3

Matematika

3

5

3

4

Biologija

3

3

Fizika

3

4

Chemija

3

3

Technologijos-Taikomasis menas, amatai ir dizainas

2

2

Bendroji kūno kultūra

2

2

Žmogaus sauga

0,5*

Min. mokinio sav. pam. sk

28

28

Pasirenkamieji dalykai/dalykų moduliai

Informacinės technologijos

Anglų kalbos modulis

Fizikos modulis

1

Istorijos modulis

1

Lietuvių kalbos modulis (B)

1

Lietuvių kalbos modulis (A)

1

Matematikos modulis

1

Maks. mokinio sav. pam.

sk.

32

32

Neformalusis švietimas

6

„Kalbėkime angliškai“

1

Krepšinio būrelis

1

1

Fitodizainas

1

1

„Vaikai prieš vaikų smurtą“

1

Maksimalus klasei skirtų pamokų skaičius per savaitę 2015–2017 mokslo metams

100

Maksimalus klasei skirtų pamokų skaičius per savaitę

50

50

Vidurinio ugdymo programai įgyvendinti skiriamų pamokų skaičius per savaitę ir per dvejus metus (2016–2017 ir 2017–2018) grupine mokymosi forma kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu:

Dalykas

IIIg klasė – 2016–2017 m. m.

IVg klasė – 2017–2018 m. m.

Bendrasis kursas/ kalbos mokėjimo lygis (A1,A2)

Išplėstinis kursas/ kalbos mokėjimo lygis (B1,B2)

Modulis

Bendrasis kursas/ kalbos mokėjimo lygis (A1,A2)

Išplėstinis kursas/ kalbos mokėjimo lygis (B1,B2)

Modulis

Privalomieji dalykai

Etika

Tikyba

2

Lietuvių kalba (gimtoji)

4

5

4

5

Užsienio kalba (anglų k.)

3

3

3

3

Istorija

3

3

Geografija

4

Matematika

3

5

3

4

Biologija

3

3

Fizika

2

2

Chemija

3

3

Technologijos-Taikomasis menas, amatai ir dizainas

2

2

Bendroji kūno kultūra

2

2

Žmogaus sauga

0,5*

Min. mokinio sav. pam. sk

28

28

Pasirenkamieji dalykai/dalykų moduliai

Informacinės technologijos

Anglų kalbos modulis

Fizikos modulis

Istorijos modulis

Lietuvių kalbos modulis (B)

1

Lietuvių kalbos modulis (A)

1

Matematikos modulis

1

Maks.mokinio sav pam.sk.

32

32

Neformalusis švietimas

6

„Kalbėkime angliškai“

1

Krepšinio būrelis

1

1

Fitodizainas

1

Pynimo būrelis

1

„Vaikai prieš vaikų smurtą“

1

Maks. klasei skirtų pamokų skaičius per savaitę m.m.

100

Maksimalus klasei skirtų pamokų skaičius per savaitę

50

50

*integruojama į nepamokinę veiklą.

Dalykai ir jiems skiriamų pamokų skaičius suaugusiųjų vidurinio ugdymo programai įgyvendinti per dvejus metus (2015–2017 ) neakivaizdiniu mokymo proceso organizavimo būdu:

Dalykas

IIIg klasė

IVg klasė

Bendrasis kursas/ kalbos mokėjimo lygis (A1,A2)

Išplėstinis kursas/ kalbos mokėjimo lygis (B1,B2)

Modulis

Bendrasis kursas/ kalbos mokėjimo lygis (A1,A2)

Išplėstinis kursas/ kalbos mokėjimo lygis (B1,B2)

Modulis

Dorinis ugdymas

Etika

0,5

Tikyba

Lietuvių kalba (gimtoji)

2

2

Užsienio kalba (privaloma)

Anglų k.

2

Vokiečių k.

2

Socialinis ugdymas

Istorija

2

Geografija

1,25

Matematika

2

Gamtamokslis ugdymas

Biologija

2

Fizika

Chemija

1,25

Manai

Dailė

Muzika

Taikomasis menas, dailieji amatai ir dizainas

1,5

Turizmas ir mityba

Bendroji kūno kultūra

0,5

Žmogaus sauga

0,5*

Pasirenkamieji dalykai

Informacinės technologijos

0,5

Pasirenkamoji užsienio kalba)

Anglų

Rusų

Vokiečių

Projektinė veikla

Min. mokinio sav. pam. sk

9

9

Maks. mokinio sav. pam.

sk.

11

11

Neformalusis švietimas

Laikinosios (mob.) grupės

*integruojama į dalykų ugdymo turinį

Dalykai ir jiems skiriamų pamokų skaičius suaugusiųjų vidurinio ugdymo programai įgyvendinti per dvejus metus (2016–2018 ) neakivaizdiniu mokymo proceso organizavimo būdu:

Dalykas

IIIg klasė

IVg klasė

Bendrasis kursas/ kalbos mokėjimo lygis (A1,A2)

Išplėstinis kursas/ kalbos mokėjimo lygis (B1,B2)

Modulis

Bendrasis kursas/ kalbos mokėjimo lygis (A1,A2)

Išplėstinis kursas/ kalbos mokėjimo lygis (B1,B2)

Modulis

Dorinis ugdymas

Etika

0,5

Tikyba

Lietuvių kalba (gimtoji)

2

2

Užsienio kalba (privaloma)

Anglų k.

2

Vokiečių k.

2

Socialinis ugdymas

Istorija

2

Geografija

1,25

Matematika

2

Gamtamokslis ugdymas

Biologija

2

Fizika

Chemija

1,25

Manai

Dailė

Muzika

Taikomasis menas, dailieji amatai ir dizainas

1,5

Turizmas ir mityba

Bendroji kūno kultūra

0,5

Žmogaus sauga

0,5*

Pasirenkamieji dalykai

Informacinės technologijos

0,5

Pasirenkamoji užsienio kalba)

Anglų

Rusų

Vokiečių

Projektinė veikla

Min. mokinio sav. pam. sk

9

9

Maks. mokinio sav. pam.

sk.

11

11

Neformalusis švietimas

Laikinosios (mob.) grupės

*integruojama į dalykų ugdymo turinį