Projektas „Kūrybinės partnerystės“

Projekto pavadinimas: „Eksperimentas G+M“

Nuo 2012 m. vasario mėn. iki birželio mėn. Plutiškių vidurinėje mokykloje vykdomas „Kūrybinių partnerysčių“ projektas „Eksperimentas G+M“ (gamtamoksliai dalykai + menai).

Šio projekto tyrinėjimo sritis - Mokinių motyvacijos kėlimas mokantis gamtamokslių dalykų (biologijos, fizikos, geografijos) per dalykų integraciją, panašumų ir sąsajų ieškojimą bei vaikų aktyvumo ir judrumo išnaudojimas mokymuisi ir tarpusavio santykių (tarp pačių mokinių bei tarp mokinių ir mokytojų) gerinimui.

Tikslinė grupė - septintokai. Mokslininkai teigia, jog 7-oje klasėje mažėja mokymosi motyvacija pereinant nuo konkretaus mąstymo prie abstraktaus, taip atsiranda mąstymo tingumas. Mokykla ieško būtų, kaip šioje klasėje (7-tos klasės mokinių yra tik viena klasė) prasidėjusį paauglystės maištavimą „išgyventi“ kuo švelniau, ir kaip padėti mokiniams patirti mokymosi džiaugsmą, pažadinti juose slypintį potencialą per kūrybinį gamtamokslių dalykų mokymąsi.

Projekto tikslas – sudominti vaikus gamtamoksliais dalykais, padėti vaikams pereiti nuo apčiuopiamų konkrečių daiktų suvokimo prie abstraktaus mąstymo.

Projekto idėja – keturis pagrindinius elementus: vandenį, žemę, orą ir ugnį – susieti su biologijos, fizikos ir geografijos mokslais, ieškoti sąsajų ir panašumų, stebėti jų savybes. Iš kiekvieno elemento sukurti po objektą. Skatinti pačius vaikus ieškoti kuo įvairesnių ir įdomesnių sąsajų, domėtis.

Projekto veiklos – objektų, skulptūros, instaliacijos/performanso kūrimas. Kiekviena veikla (objektų ar performanso kūrimas) yra tiesiogiai susijusi su bendrojo ugdymo dalykais bei septintoje klasėje dėstomomis temomis. Pavyzdžiui, kalbant apie vandenį, ieškoma kiekvieno mokslo sąsajų su juo: biologija – kūno skysčiai, kraujotakos sistema; fizika – tėkmė, greičiai, fizinės savybės, geografija – vandens telkiniai, upės. Taip susiejamas kiekvienas elementas su gamtamoksliais dalykais ir bendraisiais dalykais bei programomis. Nuo konkrečios elementų temos yra pereinama prie abstraktaus objekto ar performanso kūrimo, kurio abstrakčią prasmę (ir fizinį jo pavidalą) kuria patys vaikai. Taip jie mokosi susieti įvairius dalykus.

Projekto veiklos vieta ir laikas: veikla vykdoma biologijos bei technologijų kabinetuose, sporto salėje, mokyklos kiemelyje (lauke) bei už mokyklos ribų, prie ežerėlio, pirmadieniais ir antradieniais per geografijos, biologijos, fizikos bei kitas pamokas.

Projekto vykdytojai – kūrybos praktikai: Raima Drąsutytė, skulptorė, bei Rita Karklytė, dailėtyrininkė, ir  biologijos (kuruojanti), fizikos bei geografijos mokytojos. Dažnai pagelbsti ir kitų dalykų mokytojai. Jie siūlo idėjas, kaip galima integruotai tris pamokas: biologiją, fiziką ir geografiją bei dalyvauja veiklose kartu su mokiniais.

Projekto dalyvių saugumo užtikrinamas: be to, kad veiklos visuomet stebimos bent vieno iš mokytojų, mokiniams yra užtikrinta žodžio laisvė, nuomonės išsakymas, užtikrinama jauki ir saugi darbo aplinka, netoleruojamos pašaipos, draugų neišklausymas, diskriminacija.

Tikėtinas projekto poveikis – vaikai pamėgs gamtamokslius dalykus (bus sužadintas jų smalsumo, atkaklumo, vaizduotė).

Mokyklos bendruomenė (ypač mokytojai) skatinama prisijungti prie projekto. Kūrybos praktikės mokytojams pademonstravo keletą kūrybiško mokymosi metodų,  kuriuos jie galbūt išmėgins ir savo pamokose.

Žemė vanduo I

Žemė vanduo II