SPRENDIMAS

DĖL KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS PLUTIŠKIŲ VIDURINĖS MOKYKLOS STRUKTŪROS PERTVARKOS


2014 m. rugpjūčio 27 d. Nr. TS IV(39)-2156

Kazlų Rūda

        Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.43 straipsniu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 41 straipsnio 7 dalimi, 43 straipsnio 4 dalimi, 44 straipsnio 4 ir 5 dalimis, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 4 straipsnio 3 dalies 1 punktu, 6 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011-06-29 nutarimu Nr. 768 patvirtintų Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių 21 punktu, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011-06-29 įsakymu Nr. V-1164 patvirtintais Nuostatų, įstatų ar statutų įforminimo reikalavimais, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro   2011-07-12 įsakymu Nr. V-1240 patvirtintomis Mokyklų pavadinimų sudarymo ir rašymo taisyklėmis Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2014-06-02 įsakymu Nr. V-483 „Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės Plutiškių vidurinės mokyklos vidurinio ugdymo programos akreditacijos“ ir įgyvendindama Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2014-02-26 sprendimo Nr. TS IV(35)-2058 „Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos      2012–2015 metų bendrojo plano 1 priedo pakeitimo“ priedo 2 punktą Kazlų Rūdos savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a: 
               1.Pertvarkyti nuo 2014 m. rugsėjo 1 d. Kazlų Rūdos savivaldybės Plutiškių vidurinės mokyklos struktūrą, pakeičiant vidurinės mokyklos tipą į gimnazijos tipą.
               2.Pakeisti Kazlų Rūdos savivaldybės Plutiškių vidurinės mokyklos pavadinimą ir vadinti ją Kazlų Rūdos sav. Plutiškių gimnazija.
               3.Įgalioti Kazlų Rūdos savivaldybės Plutiškių vidurinės mokyklos direktorę Ireną Kašauskienę teisės aktų nustatyta tvarka atlikti veiksmus, susijusius su įstaigos struktūros pertvarka ir pavadinimo pakeitimu.
               4.Patvirtinti Kazlų Rūdos sav. Plutiškių gimnazijos nuostatus (pridedama). 
               5.Įgalioti Kazlų Rūdos savivaldybės Plutiškių vidurinės mokyklos direktorę Ireną Kašauskienę pasirašyti Kazlų Rūdos sav. Plutiškių gimnazijos nuostatus, pateikti juos valstybės įmonės Registrų centro Marijampolės filialui ir atlikti kitus veiksmus, susijusius su nuostatų registravimu.
               6.Pripažinti netekusiais galios Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2012 m. rugpjūčio 1 d. sprendimo Nr. TS IV(19)-1585 „Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės Plutiškių vidurinės mokyklos nuostatų patvirtinimo“ 1 ir 2 punktus.
               7.Nustatyti šio sprendimo 6 punkto įsigaliojimo datą – 2014 m. rugpjūčio 31 d.. 
               Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymų nustatyta tvarka.
 

 


Savivaldybės meras                                                                                               Vytautas Kanevičius

 

PATVIRTINTA

Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos

2014 m. rugpjūčio 27 d.

sprendimu Nr. TS IV(39)-2156

 

               

KAZLŲ RŪDOS SAV. PLUTIŠKIŲ GIMNAZIJOS

NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.Kazlų Rūdos sav. Plutiškių gimnazijos nuostatai (toliau tekste – Nuostatai) reglamentuoja Kazlų Rūdos sav. Plutiškių gimnazijos (toliau tekste – Gimnazija) teisinę formą, priklausomybę, savininką, savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją, Gimnazijos buveinę, Gimnazijos grupę, tipą, pagrindinę paskirtį, mokymo kalbą ir mokymo formas, veiklos teisinį pagrindą, sritis, rūšis, tikslą, uždavinius, funkcijas, mokymosi pasiekimus įteisinančių dokumentų išdavimą, Gimnazijos teises, veiklos organizavimą ir valdymą, savivaldą, darbuotojų priėmimą į darbą, jų darbo apmokėjimo tvarką ir atestaciją,  Gimnazijos turtą, lėšas, jų naudojimo tvarką ir finansinės veiklos kontrolę, reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo tvarką.

2.Gimnazijos oficialus pavadinimas – Kazlų Rūdos sav. Plutiškių gimnazija; trumpasis pavadinimas – Plutiškių gimnazija. Gimnazija įregistruota Juridinių asmenų registre, kodas 190398964.

3.Gimnazijos istorija: 1919 metais įsteigta Plutiškių pradinė mokykla, 1944 metais reorganizuota į Plutiškių progimnaziją, 1950 metais – į Plutiškių septynmetę mokyklą, 1952-09-01 veiklą pradėjo Plutiškių vidurinė mokykla.

4.Teisinė forma – biudžetinė įstaiga. Priklausomybė – savivaldybės mokykla.

5.Savininkas – Kazlų Rūdos savivaldybė, kodas 111105893, adresas: Atgimimo g. 12,      LT-69443 Kazlų Rūda. Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Kazlų Rūdos savivaldybės taryba. Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos kompetencija:

5.1.tvirtina Gimnazijos nuostatus;

5.2.priima į pareigas ir iš jų atleidžia Gimnazijos vadovą;

5.3.priima sprendimą dėl Gimnazijos buveinės pakeitimo;

5.4.priima sprendimą dėl Gimnazijos reorganizavimo ar likvidavimo;

5.5.priima sprendimą dėl Gimnazijos skyriaus steigimo ir jo veiklos nutraukimo;

5.6.skiria ir atleidžia likvidatorių arba sudaro likvidacinę komisiją ir nutraukia jos įgaliojimus;

5.7.sprendžia kitus Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatyme, kituose įstatymuose ir Gimnazijos nuostatuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.

6.Gimnazijos buveinė: Mokyklos g. 4, LT–69466 Plutiškių k., Plutiškių sen., Kazlų Rūdos savivaldybė.

7.Grupė – bendrojo ugdymo mokykla.

8.Tipas – gimnazija.

9.Pagrindinė paskirtis – gimnazijos tipo gimnazija visų amžiaus tarpsnių vaikams; kitos paskirtys: ikimokyklinio ugdymo grupės įstaiga darželis.

10.Mokymo kalba – lietuvių.

11.Mokymo formos – grupinio mokymosi forma, pavienio mokymosi forma. Mokymo organizavimo būdai – kasdieninis, neakivaizdinis, savarankiškas.

12.Gimnazijoje vykdomos švietimo programos: ikimokyklinio ugdymo programa, priešmokyklinio ugdymo programa, pradinio ugdymo programa, pradinio ugdymo individualizuota programa, suaugusiųjų pradinio ugdymo programa, pagrindinio ugdymo programa, pagrindinio ugdymo individualizuota programa, suaugusiųjų pagrindinio ugdymo programa, vidurinio ugdymo programa, suaugusiųjų vidurinio ugdymo programa, neformaliojo vaikų švietimo programos.

13.Gimnazija mokiniams išduoda pagal pradinio ugdymo programą, pagrindinio ugdymo programą ir vidurinio ugdymo programą mokymosi pasiekimus įteisinančius dokumentus.

            14.Gimnazijos veiklos laikotarpis neribotas.

15.Gimnazija yra paramos gavėja.

16.Gimnazija yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą su valstybės herbu ir užrašu „Lietuvos Respublika Plutiškių gimnazija“, blanką su savivaldybės herbu ir Gimnazijos pavadinimu, sąskaitas Lietuvos Respublikos įregistruotuose bankuose, atributiką.

17.Gimnazija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos švietimo ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais ir šiais Nuostatais.

 

II. GIMNAZIJOS VEIKLOS SRITYS IR RŪŠYS, TIKSLAS, UŽDAVINIAI, FUNKCIJOS, MOKYMOSI PASIEKIMUS ĮTEISINANČIŲ DOKUMENTŲ IŠDAVIMAS

 

18.Veiklos sritis – švietimas, kodas 85.

19.Pagrindinė švietimo veiklos rūšis – bendrasis vidurinis ugdymas, kodas 85.31

19.2.kitos švietimo veiklos rūšys:

19.2.1.ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.10;

19.2.2.priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.20;

19.2.3.pradinis ugdymas, kodas 85.20;

19.2.4.pagrindinis ugdymas, kodas 85.31.10;

19.2.5.sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas 85.51;

19.2.6.kultūrinis švietimas, kodas 85.52;

19.2.7.kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas, kodas 85.59;

19.2.8.švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60.

20.Kitos ne švietimo veiklos rūšys:

20.1.bibliotekų ir archyvų veikla, kodas 91.01;

20.2. nuosavo arba nuomojamo nekilnojamo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20;

20.3.kitas, niekur kitur nepriskirtas, keleivinis sausumos transportas, kodas 49.39;

20.4. vaikų dienos priežiūros veikla, kodas 88.91.

21.Gimnazijos tikslas - plėtoti dvasines, intelektines ir fizines asmens galias, bendrąsias ir esmines dalykines kompetencijas, būtinas tolesniam mokymuisi, profesinei karjerai ir savarankiškam gyvenimui.

22.Gimnazijos uždaviniai:

22.1.teikti ikimokyklinį, priešmokyklinį ugdymą, mokiniams kokybišką pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą, vaikų dienos socialinę priežiūrą;

22.2.tenkinti ugdytinių ir mokinių pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius;

22.3.teikti ugdytiniams ir mokiniams reikiamą pagalbą;

22.4.užtikrinti sveiką ir saugią mokymo (-si) aplinką.

22.5.sudaryti galimybes suaugusiems asmenims, iškritusiems iš nuosekliojo mokymosi sistemos, įgyti bendrąjį pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą bei tenkinti suaugusiųjų asmenų neformaliojo švietimo poreikius.

23.Gimnazijos funkcijos:

23.1.vadovaudamasi švietimo ir mokslo ministro tvirtinamomis bendrosiomis programomis,

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programa, atsižvelgdama į vietos ir Gimnazijos bendruomenės reikmes, taip pat į vaikų ir mokinių poreikius ir interesus, konkretina ir individualizuoja ugdymo turinį;

23.2.rengia pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas papildančius bei mokinių poreikius tenkinančius šių programų modulius, pasirenkamųjų dalykų bei neformaliojo vaikų švietimo programas;

23.3.vykdo ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo, neformaliojo vaikų ir mokinių ugdymo programas, mokymo sutartyse sutartus įsipareigojimus, užtikrina geros kokybės švietimą;

23.4.organizuoja ugdymo procesą, mokslo metų pradžia – rugsėjo 1 d.;

23.5.organizuoja  ugdymą  asmenims,  įgijusiems  vidurinį  išsilavinimą ir pageidaujantiems

pakartotinai mokytis kai kurių bendrojo ugdymo dalykų;

23.6.vykdo pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą, brandos egzaminus Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;

23.7.išduoda mokymosi pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas pasiekimus įteisinančius dokumentus Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;

23.8.tenkina ugdytinių ir mokinių saviugdos ir saviraiškos poreikius, laisvalaikio ir pramogų kultūros kūrimą, organizuoja vaikų dienos socialinę priežiūrą, Gimnazijos bibliotekos veiklą, inicijuoja mokinių organizacijų, skatinančių mokinių dorovinį, tautinį, pilietinį sąmoningumą, puoselėjančių kultūrinę ir socialinę brandą, veiklą;

23.9.teikia socialinę pedagoginę, specialiąją pedagoginę, logopedo pagalbą, vykdo Gimnazijos nelankymo, alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo, smurto ir patyčių, nusikalstamumo prevenciją, vykdo mokinių sveikatos priežiūrą, profesinio informavimo ir kitokią informacinę pagalbą bei minimalios ir vidutinės priežiūros priemones;

23.10.atlieka mokinių specialiųjų ugdymosi poreikių pirminį įvertinimą, organizuoja mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymą teisės aktų nustatyta tvarka; 

23.11.organizuoja tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu jų mokamas papildomas paslaugas (klubus, būrelius, stovyklas, ekskursijas ir kita) teisės aktų nustatyta tvarka;

23.12.dalyvauja projektuose, ugdymo pasiekimų tyrimuose ir tikrinimuose;

23.13.atlieka Gimnazijos veiklos vertinimą;

23.14.sudaro sąlygas darbuotojams tobulinti savo profesinius gebėjimus;

23.15.užtikrina higienos normų, teisės aktų reikalavimus atitinkančią sveiką, saugią mokymosi ir darbo aplinką;

23.16.kuria ugdymo turinio reikalavimams įgyvendinti reikiamą materialinę bazę; vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintais Švietimo aprūpinimo standartais;

23.17.dalyvauja organizuojant nemokamą mokinių maitinimą vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais;

23.18.organizuoja  ugdytinių ir mokinių vežiojimą į Gimnaziją ir iš jos į namus;

23.19.viešai skelbia informaciją apie Gimnazijos veiklą švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;

23.20.atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų numatytas funkcijas.

 

III. GIMNAZIJOS TEISĖS IR PAREIGOS

 

24.Gimnazija, įgyvendindama jai pavestus tikslą ir uždavinius, atlikdama jai priskirtas funkcijas, turi teisę:

24.1.parinkti ugdymo(-si)  ir mokymo metodus ir mokymosi veiklos būdus;

24.2.kurti naujus ugdymo(-si), mokymo ir mokymosi modelius, užtikrinančius geros kokybės išsilavinimą;

24.3.bendradarbiauti su savo veiklai įtakos turinčiais fiziniais ir juridiniais asmenimis;

24.4.vykdyti šalies ir tarptautinius švietimo projektus;

24.5.jungtis į asociacijas, dalyvauti jų veikloje;

24.6.gauti paramą Lietuvos Respublikos  įstatymų nustatyta tvarka;

24.7.naudotis kitomis teisės aktų suteiktomis teisėmis.

25.Gimnazijos pareigos:

25.1.užtikrinti Gimnazijos tikslų ir uždavinių įgyvendinimą, funkcijų atlikimą;

25.2.užtikrinti sveiką, saugią, užkertančią kelią smurto, prievartos apraiškoms ir žalingiems įpročiams aplinką;

25.3.užtikrinti geros kokybės švietimą;

25.4.užtikrinti ugdymo, švietimo programų vykdymą;

25.5.užtikrinti atvirumą vietos bendruomenei;

25.6.užtikrinti mokymo sutarties sudarymą ir sutartų įsipareigojimų vykdymą.

 

IV. GIMNAZIJOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS
 

26.Gimnazijos veikla organizuojama pagal:

26.1.Gimnazijos strateginį planą;

26.2.Gimnazijos metinį veiklos planą;

26.3.Gimnazijos ugdymo planą.

27.Gimnazijai vadovauja direktorius, skiriamas į pareigas atviro konkurso būdu ir atleidžiamas iš jų teisės aktų nustatyta tvarka. Už konkurso paskelbimą ir organizavimą atsakingas Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos direktorius. Gimnazijos direktorius tiesiogiai pavaldus Kazlų Rūdos savivaldybės tarybai.

28.Gimnazijos direktorius:

28.1.organizuoja Gimnazijos darbą, kad būtų įgyvendinami Gimnazijos tikslai ir atliekamos nustatytos funkcijos;

28.2.užtikrina, kad būtų laikomasi įstatymų, kitų teisės aktų ir šių Nuostatų;

28.3.vadovauja Gimnazijos strateginio plano ir metinių veiklos planų, Gimnazijos švietimo programų rengimui, jas tvirtina, vadovauja jų įgyvendinimui;

            28.4.nustatyta tvarka skiria ir atleidžia mokytojus, kitus ugdymo procese dalyvaujančius asmenis ir aptarnaujantį personalą, tvirtina jų pareigybių aprašymus;

            28.5.tvirtina Gimnazijos struktūrą ir pareigybių sąrašą, neviršijant nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus;

            28.6.atsako už informacijos apie Gimnazijoje vykdomas formaliojo ir neformaliojo švietimo programas, jų pasirinkimo galimybes, priėmimo sąlygas, mokamas paslaugas, mokytojų kvalifikaciją, svarbiausius Gimnazijos išorinio vertinimo rezultatus, Gimnazijos bendruomenės tradicijas ir pasiekimus paskelbimą, demokratinį Gimnazijos valdymą;

            28.7.užtikrina bendradarbiavimu grįstus santykius, mokytojo etikos normų laikymąsi, skaidriai priimamus sprendimus, bendruomenės narių informavimą, pedagoginio ir nepedagoginio personalo profesinį tobulėjimą, sveiką, saugią, užkertančią kelią bet kokioms smurto, prievartos apraiškoms ir žalingiems įpročiams aplinką;

            28.8.analizuoja Gimnazijos veiklos ir valdymo išteklių būklę ir atsako už Gimnazijos veiklos rezultatus;

            28.9.garantuoja, kad pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą teikiami ataskaitų rinkiniai ir statistinės ataskaitos būtų teisingi;

            28.10.užtikrina racionalų ir taupų lėšų bei turto naudojimą, veiksmingą Gimnazijos vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą;

            28.11.kartu su Gimnazijos taryba sprendžia, ar leisti ant Gimnazijos pastatų ar Gimnazijos teritorijoje statyti judriojo (mobiliojo) ryšio stotis įstatymų nustatyta tvarka;

            28.12.už mokinio elgesio normų pažeidimą gali skirti mokiniui drausmines auklėjamojo poveikio priemones, nustatytas Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatyme;

            28.13.Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo nustatyta tvarka kreipiasi į savivaldybės administracijos direktorių dėl minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių vaikui skyrimo;

            28.14.atlieka kitas pareigybės aprašyme ir teisės aktuose nustatytas funkcijas.

29.Gimnazijos direktorius gali turėti ir kitų Gimnazijos nuostatuose arba kituose teisės aktuose nustatytų pareigų.

30.Gimnazijos direktorius atsako už Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų laikymąsi, demokratinį Gimnazijos valdymą, bendruomenės narių informavimą, tinkamą funkcijų atlikimą, tikslų ir uždavinių įgyvendinimą, Gimnazijos veiklos rezultatus, už gerą ir veiksmingą vaiko minimalios priežiūros įgyvendinimą.

 

V. GIMNAZIJOS SAVIVALDA

 

31.Gimnazijos savivaldos institucijų sistema kuriama atsižvelgus į Gimnazijos istorijoje susiklosčiusias tradicijas. Gimnazijoje veikia šios savivaldos institucijos: Gimnazijos taryba, Mokytojų taryba, Mokinių taryba, Metodinė taryba.

32.Savivaldos institucijų nuostatus ir sudėtį tvirtina Gimnazijos direktorius.                 

33.Gimnazijos taryba – aukščiausia Gimnazijos savivaldos institucija, kuri atstovauja mokiniams, mokytojams, tėvams (globėjams, rūpintojams), socialiniams partneriams ir vietos bendruomenei.

33.1.Gimnazijos taryboje mokiniai, mokytojai, tėvai (globėjai, rūpintojai) atstovauja lygiomis dalimis: 3, 3, 3;

33.2.Į Gimnazijos tarybą gali būti renkami 8–12 klasių mokiniai;

33.3.Rinkimų į Gimnazijos tarybą procedūra:

33.3.1.remiamasi demokratiniais rinkimų principais: slaptumu, visuotinumu, konkurencija, periodiškumu, aiškiu procedūros apibrėžimu;

33.3.2.Gimnazijos taryba renkama kas treji metai, reikalui esant (išvykus tarybos nariui) skelbiami neeiliniai rinkimai;

33.3.3.mokinius į Gimnazijos tarybą renka visuotinis mokinių susirinkimas slaptu balsavimu;

33.3.4.mokytojus į Gimnazijos tarybą renka Mokytojų taryba slaptu balsavimu;

33.3.5.tėvus (globėjus, rūpintojus) į Gimnazijos tarybą renka visuotinis tėvų susirinkimas slaptu balsavimu;

33.4.Gimnazijos tarybos pirmininką renka Gimnazijos taryba pirmojo posėdžio metu (Gimnazijos tarybos pirmininku negali būti Gimnazijos direktorius);

33.5.Gimnazijos tarybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip tris kartus per metus; posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja 2/3 visų jos narių; nutarimai priimami dalyvaujančiųjų balsų dauguma. Gimnazijos tarybos nutarimus, kurie prieštarauja Gimnazijos veiklą reglamentuojantiems dokumentams, Gimnazijos direktorius prašo svarstyti iš naujo.

33.6.be tarybos narių, į posėdį gali būti kviečiami Gimnazijos vadovai, rėmėjai, kiti Gimnazijos bendruomenės nariai, savivaldybės atstovai.

33.7.Gimnazijos tarybos funkcijos:

33.7.1.nustatyti Gimnazijos veiklos perspektyvas, pagrindines darbo kryptis, pritarti Gimnazijos strateginiam planui, Gimnazijos veiklos planui, nuostatams, vidaus darbo tvarkos taisyklėms, ugdymo planui, nustatyti ugdymo organizavimo tvarką ir kt.;

33.7.2.aptarti siūlymus dėl Nuostatų pakeitimo ar papildymo, Gimnazijos vidaus struktūros tobulinimo, vadovėlių užsakymo, mokinių žinių ir gebėjimų vertinimo sistemos parinkimo, papildomos veiklos ir renginių organizavimo, kitų savivaldos institucijų ar Gimnazijos bendruomenės narių iniciatyvas ir teikti siūlymus Gimnazijos direktoriui;

33.7.3.kolegialiai svarstyti Gimnazijos lėšų naudojimo klausimus;

            33.7.4.teikti siūlymus Gimnazijos savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai dėl Gimnazijos materialinio aprūpinimo, veiklos tobulinimo;

33.7.5.teikti siūlymus Gimnazijos direktoriui priimant darbuotojus ir vertinant jų darbo rezultatus;

33.7.6.inicijuoti Gimnazijos bendruomenės ir visuomenės bendradarbiavimą;     

33.7.7.deleguoti narius į mokytojų atestacijos komisiją;

            33.7.8.svarstyti Gimnazijos direktoriaus teikiamus klausimus.

33.8.Gimnazijos taryba už veiklą atsiskaito ją rinkusiems Gimnazijos bendruomenės nariams.

34.Mokytojų taryba – nuolat veikianti Gimnazijos savivaldos institucija mokytojų profesiniams bei bendriems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro gimnazijos vadovybė, visi Gimnazijoje dirbantys mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai, mokytojo padėjėjas, bibliotekininkas.

34.1.Mokytojų tarybos pirmininku yra Gimnazijos direktorius. Mokytojų tarybos sekretorių renka mokytojų tarybos nariai;

34.2.Mokytojų tarybos posėdžius kviečia Gimnazijos direktorius prasidedant ir baigiantis mokslo metams, taip pat ne rečiau kaip vieną kartą per pusmetį. Prireikus gali būti šaukiamas neeilinis Mokytojų tarybos posėdis;

34.3.posėdžiai yra teisėti, jei juose dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 tuo metu dirbančių tarybos narių. Nutarimai priimami dalyvaujančiųjų balsų dauguma;

34.4.be tarybos narių, į posėdį gali būti kviečiami kitų savivaldos institucijų atstovai;

34.5.Mokytojų tarybos funkcijos:

34.5.1.aptarti praktinius švietimo reformos įgyvendinimo klausimus, svarstyti mokinių ugdymo(si) rezultatus, pedagoginės veiklos tobulinimo būdus;

34.5.2.diskutuoti dėl Gimnazijos strategijos, veiklos plano, Gimnazijos nuostatų, aptarti ugdymo planų, bendrųjų ugdymo programų įgyvendinimo ir bendrojo išsilavinimo standartų pasiekimo klausimus;

34.5.3.aptarti kartu su kitais Gimnazijos darbuotojais mokinių sveikatos, saugos darbe, mokymosi, poilsio ir mitybos klausimus;

34.5.4.teikti siūlymus Gimnazijos tarybai dėl mokinių šalinimo iš Gimnazijos;

34.5.5.rinkti po tris narius į Gimnazijos tarybą, mokytojų atestacijos komisiją;

34.5.6.vykdyti kitas funkcijas vadovaujantis Gimnazijos veiklą reglamentuojančiais dokumentais, kuriuose Mokytojų tarybai suteikiamos teisės priimti, svarstyti, pritarti, nustatyti, teikti siūlymus ir pan.

35. Mokinių taryba – mokinių interesams atstovaujanti savivaldos institucija.

35.1.Mokinių tarybą sudaro mokinių prezidentas, ministrų taryba ir seniūnų seimas.

35.2.Mokinių tarybos funkcijos:

35.2.1.svarstyti ir, suderinus su Gimnazijos vadovybe, tvirtinti svarbiausių moksleiviškų renginių planus;

35.2.2.dalyvauti planuojant ir organizuojant mokinių popamokinį darbą ir laisvalaikį;

35.2.3.rūpintis drausmės ir tvarkos palaikymu Gimnazijoje;

35.2.4.svarstyti mokinių teisių bei pareigų Gimnazijoje klausimus;

35.2.5.inicijuoti Gimnazijos laikraščio leidybą, Gimnazijos interneto svetainės priežiūrą bei atnaujinimą, kitokias mokinių žiniasklaidos priemones.

35.3.Mokinių prezidentas yra mokinių bendruomenės atstovas, mokinių savivaldos institucijų vadovas. Jis atstovauja Gimnazijos mokinių bendruomenei ir daro visa, kas jam pavesta Gimnazijos nuostatuose, Mokinių savivaldos nuostatuose ir vidaus darbo tvarkos taisyklėse:

35.3.1.vadovauja Mokinių tarybai;

35.3.2.bendradarbiauja su Gimnazijos savivaldos institucijomis;

35.3.3.skiria ir atleidžia ministrus, skiria jiems pareigas;

35.3.4.sušaukia visuotinius mokinių susirinkimus;

35.3.5.pateikia apibendrintą mokinių tarybos veiklos medžiagą metinei Gimnazijos ataskaitai, apibendrina mokinių siūlymus dėl ugdymo plano, veiklos plano, vykdo mokinių poreikių ir nuomonės tyrimą;

35.3.6.klausytojo teisėmis gali dalyvauti kitų Gimnazijos savivaldos institucijų posėdžiuose;

35.3.7.mokinių prezidentu gali būti renkamas 8–12 klasės mokinys; renka 5–12 klasių mokiniai ir mokytojai slaptu balsavimu dvejiems metams.

35.4.Ministrų tarybą išsirenka, ministrų skaičių numato ir pareigas skiria mokinių prezidentas; jų pareigos turi aprėpti visas gimnazijos gyvenimo sritis.

35.5.Seniūnų seimą sudaro 5–12 klasių seniūnai, jie atstovauja savo klasei; renkami klasės kolektyvo kasmet iki rugsėjo 15 dienos; seniūnų seimas – vykdomoji mokinių valdžia: jie aptaria ministrų pateiktus pasiūlymus, planus, idėjas, projektus, priima sprendimą ir dirba kartu su savo klasės kolektyvu, kad sprendimas būtų įgyvendintas.

35.6.Visuotinį mokinių susirinkimą sušaukia mokinių prezidentas ne rečiau kaip kartą per pusmetį. Jo darbe dalyvauja 5–12 klasių mokiniai. Susirinkimo metu siūlomi kandidatai į Gimnazijos tarybą, svarstomi Gimnazijos veiklą reglamentuojančių dokumentų projektai, teikiami siūlymai ugdymo procesui tobulinti, išklausomos Mokinių tarybos ataskaitos, vertinama jos veikla.

36.Metodinė taryba. Ją sudaro dalykų blokų metodinių grupių pirmininkai. Metodinė taryba veikia pagal Gimnazijos direktoriaus patvirtintą metodinės tarybos darbo reglamentą.

 

VI. DARBUOTOJŲ PRIĖMIMAS Į DARBĄ, JŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKA IR ATESTACIJA

 

37.Direktoriaus pavaduotoją, mokytojus ir kitus ugdymo procese dalyvaujančius asmenis, aptarnaujantį personalą priima į darbą ir atleidžia iš jo Gimnazijos direktorius Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

38.Gimnazijos direktoriaus, jo pavaduotojo ugdymui, mokytojo, pagalbos mokiniui specialisto darbo užmokestispriklauso nuo išsilavinimo, pedagoginio darbo stažo, kvalifikacinės kategorijos ir veiklos sudėtingumo.

39.Direktoriaus, jo pavaduotojo ugdymui, mokytojų ir kitų ugdymo procese dalyvaujančių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė.

40.Gimnazijos direktorius, pavaduotojas ugdymui, mokytojai atestuojami ir įgyja kvalifikacinę kategoriją Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.

 

VII. GIMNAZIJOS TURTAS, LĖŠOS, JŲ NAUDOJIMO TVARKA IR FINANSINĖS

VEIKLOS KONTROLĖ IR GIMNAZIJOS VEIKLOS PRIEŽIŪRA

 

41.Gimnazija valdo, naudoja ir disponuoja turtu teisės aktų nustatyta tvarka.

42.Gimnazijos lėšos:

42.1.valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų savivaldybė biudžetui skirtos lėšos;

42.2.savivaldybės biudžeto lėšos, skiriamos pagal asignavimų valdytojo patvirtintą sąmatą;

42.3.pajamos už teikiamas paslaugas;

42.4.kitos teisėtu būdu gautos pajamos.

43.Gimnazija turi teisę gauti paramą, turėti savo fondą, kurio sudarymo šaltiniai yra savanoriški asmenų, organizacijų ir įmonių įnašai, užsienio valstybių organizacijų bei piliečių, taip pat tarptautinių organizacijų aukojamos lėšos ir materialinės vertybės.

44.Lėšos naudojamos teisės aktų nustatyta tvarka.

45.Gimnazija buhalterinę apskaitą organizuoja ir finansinę atskaitomybę tvarko teisės aktų nustatyta tvarka.

46.Gimnazijos finansinė veikla kontroliuojama teisės aktų nustatyta tvarka.

47.Gimnazijos veiklos priežiūrą atlieka Kazlų Rūdos savivaldybės vykdomoji institucija, prireikus pasitelkiami išoriniai vertintojai.

 

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

48.Gimnazijos nuostatus, jų pakeitimus ar papildymus tvirtina Kazlų Rūdos savivaldybės taryba.

49.Gimnazijos nuostatai keičiami ir papildomi Gimnazijos direktoriaus, Gimnazijos tarybos ar   Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos iniciatyva.

50.Gimnazija turi interneto svetainę, atitinkančią teisės aktų nustatytus reikalavimus.

51.Pranešimai, kuriuos vadovaujantis teisės aktais reikia skelbti viešai, skelbiami Gimnazijos internetinėje svetainėje, spaudoje.

52.Gimnazija reorganizuojama, likviduojama ar pertvarkoma Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos sprendimu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų, Švietimo įstatymais ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

53.Gimnazija registruojama Juridinių asmenų registre civilinio kodekso ir Juridinių asmenų registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės, nustatyta tvarka.

 

                                                                 __________________

 

 

Nuostatai sudaryti ir pasirašyti Kazlų Rūdoje

2014  m.                               d.

______________________________________

Direktorė